AKTUELNI PROJEKTI NA DBE

SPISAK PROJEKATA AKTIVNIH NA DBE U 2018. GODINI


SPISAK MEĐUNARODNIH PROJEKATA


 1. SANU and Academy of Sciences of the Czech Republic (2014-2018): “The CNG channels in Leydig cell - identification, characterization and functional coupling to testosterone production, rukovodilac projekta iz Srbije: prof. dr Silvana Andrić.
 2. COST BM1402 (2016-2020): “MouseAGE – Development of a European network for preclinical testing of interventions in mouse models of age and age-related diseases“. Lead: University of Sheffield, Sheffield, UK. (http://www.mouseage.eu).
 3. COST CA15203 (2016-2020): “MitoEAGLE - Mitochondrial fitness mapping“. Lead: Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria. (http://www.mitoeagle.org).
 4. COST Action CM1406 (2015-2019) “Epigenetic Chemical Biology (Epichembio). Grant Holder Institution University of East Anglia (United Kingdom), rukovodilac: Prof. A. Ganesan (United Kingdom).
 5. Erasmus + KA2 CBHE (2017-2020): Curricula development in the fields of reproductive biology/assisted reproductive technologies and regenerative medicine in Serbia, rukovodilac projekta:  prof. dr Aleksandra Trninić Pjević, rukovodilac sa PMF-a:  dr Nebojša Adrić.
 6. FP 7 SOLUTIONS 603437 (2013-2018): Collaborative project Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management. Lead: UFZ, Leipzig, Germany, rukovodilac projekta iz Srbije prof. dr Ivana Teodorović  (http://www.solutions-project.eu/).
 7. ERASMUS + projekat, naziv:  Project under the Erasmus + Programe AGREEMENT NUMBER – 2017-1-FI01-KA107-034440, rukovodilac projekta prof. dr Zorica Svirčev.
 8. Bilateralna saradnja Srbija-Mađarska (2017-2018. godina), naziv projekta: Invasive and blooming cyanobacteria in Serbian and Hungarian waters, rukovodilac projekta prof. dr Zorica Svirčev.
 9. Razvoj metoda za proučavanje strukture farmakološki aktivnih jedinjenja", DS050, iz programa za finansiranje multilateralne naučne saradnje u Dunavskom regionu, rukovodilac dr Edvard Petri.
 10. European Union External Actions: Project „Ecofriendly water management against extreme weather conditions in the cross-border area, HUSRB/1602/11/0010“; Contract title “Service for analyses and monitoring of water body“. Number FEP-ECOWAM-HUSRB/1602/11/0010-07, ko-rukovodilac projekta dr Branko Miljanović.
 11. Bilateralna saradnja sa Portugalijom: Ispitivаnje strukture i funkcije neuronskih kalcijum senzornih proteina u signalingu ceramida korišćenjem kvasca kao model sistema. PMF, Novi Sad/ nstituto de Biologia Molecular e Celular, Porto, Portugal, rukovodilac projekta dr Anđelka Ćelić.
 12. Bilateralna saradnja sa Belorusijom: Targetirani skrining novih modulatora aktivnosti humanih sterol – hidroksilaza.PMF, UNS/ Institut bioorganske hemije Nacionalne akademije nauke Belorusije dr Sergej Usanov, rukovodilac projekta dr Suzana Jovanović-Šanta.
 13. Bilateralna saradnja sa Portugalijom: Komparativna genetička analiza populacija divlјe i domaće svinje: implikacije za očuvanje genetičkog integriteta ekološki i ekonomski značajnih vrsta divlјači. PMF UNS/ Univerzitet u Aveiru, Portugal, rukovodilac projekta dr Nevena Veličković.
 14. Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS) - TD COST Action (TD1308, 2013-2018). Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux,  FLOIRAC, FRANCE and over 20 other partner institutions. Koordinator projekta sa UNSPMF je prof. dr Zorica Svirčev.
 15. Advanced bioresources and smart bioproducts: Towards sustainable bioeconomy - BioCity Turku Research Programme (2016-2020).
 16. Bilateralna saradnja sa Crnom Gorom: Ispitivanje delovanja nano čestica u cilju povećanja otpornosti na vodni stres sorte Vranac na različitim loznim podlogama. PMF Novi Sad/13 jul Plantaže a.d., rukovodilac projekta prof. dr Milan Borišev.

 

SPISAK APV PROJEKATA


 1. APV-114-451-2856 (2016-2019): “Da li su reproduktivni hormoni karika koja povezuje stress, metabolički sindrom i starenje, rukovodilac prof. dr Silvana Andrić.
 2. APV-114-451-2573 (2016-2019): Endokrini ometači i reproduktivno zdravlje: efekti i mehanizmi delovanja na humanim granuloza ćelijama i spermatozoidima”, rukovodilac projekta dr Kristina Pogrmić-Majkić.
 3. APV-78/37-316 (2016-2019): Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini, rukovodilac projekta prof. dr Ante Vujić.
 4. APV-114-451-3557 (2018-2019): “Prediktivni modeli u kvantifikaciji kardiometaboličkog rizika u AP Vojvodini”, rukovodilac sa FTN-a UNS: prof. dr Aleksandar Kupusinac; rukovodilac projekta sa PMF-a UNS: prof. dr Silvana Andrić.
 5. APV- 2524/2017 (2016-2019): “Anatomska karakterizacija kolekcije divljih suncokreta, kao potencijalnog genofonda za oplemenjivanje gajenog suncokreta u Vojvodini”, rukovodilac projekta prof. dr Jadranka Luković.
 6. APV- (2018-2019) “Suplementacija ishrane medonosne pčele sa odabranim fiziološki aktivnim supstancama: uticaj na antioksidativni i imuni sistem”, rukovodilac projekta dr Jelena Purać.
 7. APV-140-404-19/2018-02 “Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodina”, rukovodilac projekta dr Predrag Radišić.

 

SPISAK MNTR PROJEKATA


 1. MPNTR173057 (2011-): “Molekularni mehanizmi i signalni putevi uključeni u regulaciju steroidogeneze i adaptaciju Leydig-ovih ćelija na poremećenu homeostazu” (Rukovodilac prof. dr Tatjana Kostić).
 2.  MNTR 173037 (2011- ): Ksenobiotici sa hormonskom aktivnošću: reproduktivni, metabolički, razvojni odgovori i mehanizmi dejstva kod odabranih model organizama i ćelijskih linija. (Rukovodilac prof. emeritus dr Radmila Kovačević).
 3. MPNTR173002 (2011-): “Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Diptera: Syrphidae) kao model organizmi” (Rukovodilac prof. dr Ante Vujić).
 4. MNTR 179010 (2011-): Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2010-): ,,Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi (KOSSEP)“ broj  (Rukovodilac prof. dr Olivera Gajić, Filozofski fakultet).
 5. MPNTR43002 (2011-): “Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistema” (Rukovodilac prof. dr. Saša Orlović).
 6.  MNTR TR31029 (2011-) Funkcionalni poremećaji na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima (Rukovodilac projekta dr Anamarija Mandić).
 7.  MNTR 41018 (2011- ): Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferatornom odgovoru ćelije (Rukovodilac dr Dušica Pavlović).
 8. MNTR 43007 (2011-): Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu-praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (Rukovodilac projekta dr Ratko Kadović).
 9. MNTR 173003 (2011-):  Genetička  i fenetička raznovrsnost u prirodnim populacijam u različitim sredinama-doprinos ppolimorfizma B hromozoma (Rukovodilac dr Mladen Vujošević).
 10. MNTR 173012 (2011-): Dinamika genofonda, genetička i fenotipska varijabilnost populacija u zavisnosti od promenljivosti sredine (Rukovodilac dr Marko Anđelković)  
 11. MNTR 173014 (2011- ): Molekularni mehanizmi redoks signaling u homeostazi, adaptaciji i patologiji (Rukovodilac dr Duško Blagojević).
 12. MNTR 173030 (2011-):  Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva-procena, održivo korišćenje i zaštita (Rukovodilac dr Dmitar Lakušić).
 13.  MNTR 31015 (2011-): Poboljšanje linija, hibrida i tehnologije gajenja šećerne repe (Rukovodilac dr Nevena Nagl).
 14. MNTR 31024 Praćenje tržišnog značaja krmnih biljaka oplemenjivanjem i optimizacijom tehnologije proizvodnje semena (Rukovodilac dr Đura Karagić).
 15. MNTR  Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvor novih lekova i dijetetskih suplemenata“ finansijer: Ministarstvo za nauku Republike Srbije (Rukovodilac prof. dr Neda Mimica Dukić).
 16. Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata", OI17021, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 2011 – (Rukovodilac dr Marija Sakač).
 17. MNTR 176020 (2011-): Transformacije geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problem i predlozi rešenja (Rukovodilac akademik prof. dr Slobodan Marković).

TRAJNI PROJEKTI


 1. Flora Srbije; Finansijer: Srpska akademija nauka i umetnosti; koordinator akademik prof. dr Vladimir Stevanović.

REPUBLIČKI PROJEKTI


 1. Uspostavljanje ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Zavod za zaštitu prirode Srbije; period 2017-2018. (Rukovodilac dr Dmitar Lakušić).
 2. Izrada Crvenih knjiga flore, faune i gljiva u Republici Srbiji. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Zavod za zaštitu prirode Srbije; period 2017-2018. (Rukovodilac dr Dmitar Lakušić).
 1. Mali lokalni projekti (MLP) razvojne saradnje kojima upravlja Češka ambasada Digitization of biological collections for curricula advancement (2019), Rukovodilac projekta dr Nebojša Andrić.

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI FINANSIRANI OD STRANE LOKALNIH SAMOUPRAVA


 1. Invazivne biljke na području grada Novog Sada – trenutno stanje, predikcija naseljavanja i širenja – osnove za strategiju suzbijanja; Finansijer: Gradska Uprava za zaštitu životne sredine; period: 2017-2018. (Rukovodilac dr Goran Anačkov).
 2. NS MOSS – Primena mahovina u detekciji teških metala u vazduhu na teritoriji grada Novog Sada; Finansijer: Gradska Uprava za zaštitu životne sredine; period: 2017-2018. (Rukovodilac dr Ružica Igić).
 3. Pilot projekat: Ocena ekološkog statusa površinskih voda na teritoriji grada Novog Sada korišćenjem bioloških pokazatelja u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama (WFD) Evropske Unije; Finansijer: Gradska Uprava za zaštitu životne sredine; period: 2017-2018. (Rukovodilac dr Dragana Vukov).
 4. Pilot projekat: WEB aplikacija za automatsko kartiranje ambrozije na teritoriji Grada Novi Sad. Finansijer: Gradska Uprava za zaštitu životne sredine; period: 2017-2018. (Rukovodilac prof. dr Dušanka Perišić).
 5. Kartiranje terena pod ambrozijom i drugim alergijskim biljkama na području grada Novog Sada, laboratorijska i terenska istraživanja i monitoring; Finansijer: Grad Novi Sad, Gradska Uprava za komunalne poslove; (Rukovodilac dr Goran Anačkov).
 6. Kartiranje terena pod ambrozijom i drugim alergijskim biljkama,na podrušju opštine Bačka Palanka; Finansijer: Skupština opštine Bačka Palanka; (Rukovodilac dr Ružica Igić).
 7. Projekat (2017- ) - Konzervacija i digitalizacija herbarijuma Andrije Volnog. Nosilac projekta je Karlovačka gimnazija, partnerska ustanova je UNSPMF.

 

PROGRAMI UPRAVLJANJA


 1. Program upravljanja za delove ribarskog područja Karaš i Nera koji se nalazi u okviru granica PIO “Karaš-Nera” za period od 2016-2025. godine (Rukovodilac dr Branko Miljanović, 10 saradnika).
 2. Program upravljanja za deo ribarskog područja “Bačka” za ribolovne vode reke Kereš i AK “Velebit” za 2016-2025. godine. (Rukovodilac dr Branko Miljanović,10 saradnika).
 3. Program upravljanja za delove ribarskog područja “Srem” , “Banat” i ” Bačka” za period od 2016-2025. godine. za ribolovne vode AK “Čalma”, AK”Borkovac”, AK”Ljukovo”, “Dobrodol”, reka Tisa od 164 do 65 rkm. , reka Tamiš, vodotok Čik sa akumulacijama, Adorjansko jezero, mrtvaja Budzak kod Ade i AK”Moravica” (Rukovodilac dr Branko Miljanović, 9 saradnika).
 4. Program upravljanja za delove ribarskog područja “Srem”, “Banat” i ” Bačka” za period od 2016-2025. godine. za ribolovne vode reke Dunav od 1297 rkm do 1233rkm. , osnovne i detaljne kanalske mreže, Begej, Zlatica, Karaš, AK “Čonoplja”, osim u okviru granica zaštićenih područja, kojim upravlja JP Vode Vojvodine (Rukovodilac dr Branko Miljanović, 7 saradnika).
 5. Program upravljanja za delove ribarskog područja “Srem”, “Banat” i ” Bačka” za period od 2016-2025. godine. za ribolovne vode reke Dunav od 1433 do 1297rkm, Dunav od 1112 do 1075rkm, Dunav od 1233 do 1187rkm., Sava 207 do 123rkm., Sava od 96 do 49 rkm.i Studva, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja (Rukovodilac dr Branko Miljanović, 9 saradnika).