dr Ante Vujić

redovni profesorKatedra za ekologiju i zaštitu životne sredine


kancelarija: treći sprat / 8, zgrada DBE
telefon: 485-2669
e-mail: ante.vujic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Ante Vujić
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, O d 1. 06.1985.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Zaštita životne sredine

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 7.06. 2006 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Zaštita životne sredine
Doktorat 1992 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Magistratura 1987 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Diploma 1983 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Zaštita životne sredine (OE012) (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Zaštita životne sredine (OB040) (1/2 kursa) Osnovne akademske
3. Zaštićeni delovi prirode (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Ugrožene vrste životinja (1/2 kursa) Osnovne akademske
5. Trendovi u zaštiti životne sredine (1/2 kursa) Osnovne akademske
6. Osnove konzervacione biologije (½ kursa) Osnovne akademske
7. Specijalna biogeografija (1/2 kursa) Master akademske
8. Konzervacija životinja (1/2 kursa) Master akademske
9. Konzervacija i restauracija kopnenih ekosistema (1/2 kursa) Master akademske
10. Terenska nastava IV Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Vujić, A. (2006): Zaštita životne sredine. Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju. Symbol. Novi Sad.
2 Vujić, A. (u štampi): Zaštita prirode. Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za biologiju i ekologiju. Symbol. Novi Sad.
3 Vujić, A. (1996): Genus Cheilosia Meigen and Related Genera (Diptera: Syrphidae) on The Balkan Peninsula. Monograph. Matica srpska. Novi Sad.
4 Vujić, A., Šimić, S., Milankov, V., Radović, D., Radišić, P., Radnović, D. (1998): Fauna Syrphidae ( Insecta : Diptera ) Obedske bare, značaj i potreba zaštite. Republi č ki zavod za za š titu prirode. Beograd.
5 Vujić, A., Šimić, S. (1994): Syrphidae ( Insecta : Diptera ) Vršačkih planina. Monografije Vr š a č kih planina. Matica srpska. 1-163. Novi Sad.
6 Vujić, A., Glumac, S. (1994): Fauna osolikih muva ( Diptera : Syrphidae ) Fruške gore. Monografije Fru š ke gore. Matica srpska. 1-83. Novi Sad.
7 Vujić, A., Šimić, S. & Radenković, S. (2003): Endangered species of hoverflies ( Diptera : Syrphidae ) on the Balkan Peninsula. Acta entomologica serbica, 2001, 6, (1/2): 93-105.
8 Stahls, G., Stuke, J. H., Vujić, A., Doczkal, D., Muona, J. (2004): Phylogenetic relations of the genus Cheilosia and the tribe Rhingiini (Diptera, Syrphidae) based on morphological and molecular characters. Cladistics 20: 105-122.
9 Milankov, V., Stamenković, J., Ludoški, J., Ståhls, G., Vujić, A. (2005) Diagno st i c mole cu la r ma r ke rs and gene t i c r ela t ion sh ip s among thr ee s pe c ie s fr om th e Cheilosiacanicularis g r o u p (Dip t e r a: S yr p h idae). E ur opean Jo ur nal o f En t omolog y, 102: 125-131.
10 Tepavčević, A., Vujić, A. (1996): On an Appli c a t ion o f F u zz y Rela t ion s in Biogeog r ap hy. Information Sciences, 89(1-2): 77-94.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 21 (do 2004 htt p://apv-na u ka.n s .a c . yu 2005 -2007 http://www.scopus.com/scopus/home.url )
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 9
Trenutno u češće na projektima Domaći 6
  Međunarodni 1
Usavršavanja Studijski boravci (do mesec dana): Univerziteti: Helsinki (Finska), Alikante (Španija), Mitilini (Grčka), Prirodnjački muzeji: Lozana (Švajcarska), Amsterdam (Holandija), Sibiu (Rumunija)
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Član Izvršnog odbora Društva ekologa Srbije