dr Pal Boža
Katedra za botaniku

Laboratorija za invazivne i alergijske biljke


kancelarija: drugi sprat / 15, zgrada DBE
telefon: 485-2663
e-mail: boza.pal@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Pal Boža
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, O d 01.09.1971.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Anatomija i morfologija biljaka

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 29.02. 2000. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Botanika
Doktorat 1989. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Diploma 1976. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Sistematika i osnove filogenije viših biljaka (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Botanički praktikum Osnovne akademske
3. Specijalna sistematika viših biljaka Master akademske
4. Diverzitet, ugroženost i zaštita flore Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. GRDINIĆ, B., STOJANOVIĆ, S., BOŽA, P., ŽDERIĆ. M., CEKU Š, G. (1997): Osnovi prirodnih nauka II. Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet Sombor.
2. BOŽA, P., VELJI Ć, M., MARIN, P., ANA Č KOV, G., JANA Ć KOVI Ć, P. (2004): Praktikum za determinaciju vi š ih biljaka. Old Commerc, Novi Sad.
3. PETKOVI Ć, B., MARIN, P., BOŽA, P. (1993): Praktikum iz sistematike vi š ih biljaka. p. p. 229. Nauka, Beograd.
4. GAŠIĆ, O., POPOVIĆ, M., BOŽA, P., MALENČIĆ, Đ. (1997): Biologically active compounds of plants in the Fruška gora mountain, p.p. 1 - 199. Matica Srpska, Novi Sad.
5. igi ć, r., boža, p., ana č kov, g., vukov, d. (2005): Atlas alergijskih biljaka Novog Sada. Univerzitet u Novom Sadu, P M F, Departman za biologiju i ekologihju, Novi Sad.
6. STEVANOVI Ć, V., BOŽA, P., NIKETI Ć, M., RAN Đ ELOVI Ć, V., TOMOVI Ć, G., VUKOJI Č I Ć, S. (2004): Serbia and Montenegro ( SM ), Bosnia and Herzegovina ( BH ) and F. Y. R. O. Macedonia ( MK ) in KURTTO, A., LAMPINEN, R., JUNIKKA, L. ed., Atlas Florae Europaeae 13. The Commite for Mapping the Flora Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.
7. JOVANOVIĆ, M., MIMICA-DUKIĆ, N., POLJACKI, M ., BOŽA, P. (2003): Erythema multiforme due to contact with weeds: a recurrence after patch testing. Contact Dermatitis, 48, 17-25.
8. JOVANOVI Ć, M., POLJA Č KI, M., MIMICA - DUKI Ć, N., BOŽA, P., VUJANOVI Ć, LJ., Đ URAN, V., STOJANOVI Ć, S. (2004): Sesquiterpene lactone mix patch testing supplemented with dandelion extract in patints with allergic contact dermatitis, atopic dermatitis and non - allergic chronic inflammatory skin diseases. Contact Dermatitis, 51:101-110.
9. MALEN Č I Ć, Đ., POPOVI Ć, M., Š TAJNER, D., MIMICA - DUKI Ć, N., ., BOŽA, P., M ÁTHÉ, I. (2002): Screening for antioxidant properties os Salvia nemorosa L. and Salviaglutinosa L. Oxidation Commun. 25, No. 4, 613 –619.
10. BOŽA P.,KRSTIĆ B.,MERKULOV LJ .,KRSTIĆ L., PAJEVIĆ S. (2003):Morphological, anatomical and physiological analyses of Vicia narborensis subsp. serratifolia ( Fabales Fabaceae ). Flora Mediterranea13,219-229.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 59
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 8
Trenutno u češće na projektima Domaći 1
  Međunarodni -
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Član opšteg tela Mađarske Akademije nauka; Član Odbora za floru i vegetaciju SANU; Član prirodnjačkog odeljenja Matice Srpske; Član International Organization of Plant Biosystematists; Član Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area; Član International Association for Danube Research; Član Nacionalnog tima Important Plant Areas in Central and Eastern Europe.