dr Branko Miljanović

vanredni profesorKatedra za ekologiju i zaštitu životne sredine

Hidrobiologija


kancelarija: četvrti sprat / 23, zgrada DBE
telefon: 485-2686
e-mail: branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Branko Miljanović
Zvanje Vanredni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju Novi Sad od 2000 godine
Uža naučna odnosno umetnička oblast Hidrobiologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2012. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Hidrobiologija
Doktorat 2006 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad B iologija
Magistratura 2000 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad B iologija
Diploma 1988 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad B iologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Primenjena hidrobiologija Osnovne akademske
2. Hidrobiologija Osnovne akademske
3. Ekoremedijacija voda (1/2 kursa) Master akadamske
4. Tok sične, infektivne i invazivne alge (1/2 kursa) Master akadamske
5. Fauna slatkih voda (1/2 kursa) Master akadamske
6. Metode istraživanja u hidrobiologiji i gazdovanje otvorenim vodama Master akadamske
7. Vannastavne aktivnosti u nastavi biologije (1/2 kursa) Master akadamske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Jankovi ć, D., Pujin, V., Hegedi š, A., Maletin, S. Krpo,. J., Lenhardt, M., Kosti ć, D., An đ elkovi ć, D., Miljanović, B. (1994) : Community structure of the fish fauna in the Danube and its tributaries. The Danube in Yugoslavia - contamination, protection and exploitation, in D. V. Janković & M. Ž. Jovičić eds. Chapter V, pp. 137-148.
2 Miljanović, B., Djukić, N., Maletin, S., Pujin, V., Ivanc, A., Kojčić, K., Bugarski, R. (1997): Antropogeni uticaj na neka akumulaciona jezera u Bačkoj. In Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, pp 137-142, Izd. Ekološki pokret grada Novog Sada, ed. V.Pujin, Novi Sad
3 Miljanović, B. (1999): Hidreobiološke metode u praksi intezivnog ribarstva. In Zaštita životne sredine pri intezivnom gajenju riba, Izd. Univerzitet u Novom Sadu PMF Institut za biologiju i Ekološki pokret grada Novog Sada, pp 16-21, ed. Prof. dr Smiljka Šimić i Prof. dr Aleksandar Ivanc.
4 Miljanović, B., Divljak, V., Djukić, N., Maletin, S., Teodorović, I., Živić, N., Ivanc, A (2001): Zajednica Oligochaeta kao pokazateljkvaliteta vode u specijalnom rezervatu prirode Zasavica. In “Zasavica 2001”, Izd. Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju iz Novog Sada, pp 14-19, ed. Prof. dr Ružica Igić i Prof. dr Slavka Gajin, Sremska Mitrovica.
5 Miljanović, B. (2001) : Makrozoobentos reka Kolubare, Obnice i Jablanice. Biblioteka academia, Zadu ž bina Andrejevi ć, pp 1-80, Beograd
6 Miljanović, B. (2001): Fauna dna kao indikator kvaliteta vode. In Kontrola kvaliteta voda, izdavač Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju, katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, poglavlje V deo 14, pp 402-408, ed. Božo Dalmalcija, Novi Sad.
7 Miljanović, B., Ivanc, A., Đ uki ć, N., Ste š evi ć, D., Ž ivi ć, N. (2003): Hidrobiolo š ke metodeu monitoringu kvaliteta vode hidroakumulacija, In Hidroakumulacije multidisciplinarni pristup odr ž ivom razvoju ( Izd. Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, Zavod za zaštitu zdravlja “Timok” Zaječar, JVP “Srbija vode, JVP “Vode Vojvodine”, pp 222-230, ed. Aleksandar Ivanc i Branko Miljanovi ć , Novi Sad.
8 Miljanović, B., Jurca, T., Novaković, A.(2003): Analiza faune dna. In Nautičko ekološko istraživanje “Tisa 2002”, I. K. Tiski cvet, pp 42-51, ed. Milan Knežev, Novi Sad.
9 Paunovi ć. M., Miljanović, B., Simić, V., Cakić, P., Đikanović, V., Jakovčev, D., Stojanović, B., Veljković, A. (2005): Distribution of non-indigenous tubificid worm Branchiura sowerbyi (Bedard, 1892) in Serbia.Journal "Biotehnology &Biotehnological Equipment", Bulgaria, Sofia
10 Jurca, T., Miljanović, B. (2006): Bentosne makroinvertebrate reke Tise. In Ekološko istraživanje “Tisa 2005”, I. K. Tiski cvet, pp 123-139, ed. Milan Knežev, Novi Sad.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 3 ( www.apv-nauka.ns.ac.yu)
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 1
Trenutno u češće na projektima Domaći 1
  Međunarodni  
Usavršavanja International Center of Croatian Universities, 16 th – 23 rd of March 2003. Dubrovnik