dr Dragan Radnović

redovni profesorKatedra za mikrobiologiju

Laboratorija za mikrobiologiju


kancelarija: četvrti sprat / 22, zgrada DBE
telefon: 485-2682
e-mail: dragan.radnovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Dragan V. Radnović
Zvanje redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, od 1. 04.1989.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Mikrobiologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 20 12 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Mikrobiologija
Doktorat 2001 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Magistratura 1995 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Diploma 1988. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Biologija algi i gljiva (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Ekologija mikroorganizama (1/3 kursa) Osnovne akademske
3. Opšta mikrobiologija (OPB009) (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Opšta mikrobiologija (OE008) (1/2 kursa) Osnovne akademske
5. Mikrobiologija životne sredine (1/2 kursa) Master akademske
6. Mikrobiološki monitoring (1/2 kursa) Master akademske
7. Biotehnologija mikroorganizama (1/2 kursa) Master akademske
8. Mikrobiologija slatkovodnih ekosistema Master akademske
9. Osnovni ekološki principi sa ekologijom mikroorganizama Osnovne akademske Zaštita životne sredine; Kontrola kvaliteta

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE KVALITETA POVRŠINSKIH VODA - Petrović Olga, Gajin Slavka, Matavulj Milan, Radnović Dragan, Svirčev Zorica, (1998), Institut za biologiju, Prirodno-matematički fakultet.
2 Dalmacija, B., Petrovi ć, O., Ron č evi ć, S., Ivan č ev Tumbas, I., Be č eli ć, M., Simeunovi ć, J., Agbaba, J., Radnović, D., Lazi ć, N., Đ uki ć, M. (2004): Naftno zaga đ enje podru č ja Ratno ostrvo. Mogu ć nost prirodne bioremedijacije. Prirodno - matemati č ki fakultet, Departman za hemiju, 261 str. ISBN 86-7031-050-3.
3 Olga Petrovi ć, DraganRadnović (2001): NOVI PRISTUPI U DETEKCIJI NEKIH MIKROBIOLO Š KIH POKAZATELJA. Ed. Dalmacija B. " Kontrola kvaliteta voda " Prirodno - matemati č ki fakultet, Institut za Hemiju, Novi Sad : 451-457.
4 Gajin, S., Radnović, D. (1997): Biolo Š ko ispitivanje kvaliteta vode. Ed. Dalmacija B. Priprema vode za pi ć e u svetlu novih standarda i normativa. Mala knjiga. Novi Sad. pp.53-69
5 Petrovi ć, O., Radnović, D., Le č i ć, D., Kne ž evi ć, P. (2006): Kolifagi kao mogu ć i pokazatelji fekalne kontaminacije vode Dunava. Zbornik radova 34. Konferencije o aktuelnim problemima kori šć enja i za š tite voda « Voda 2006», 34: 129-134.
6 Olga Petrovi ć, Milan Matavulj, Slavka Gajin, DraganRadnović, Zorica Svir č ev (2001): ZAKONSKA REGULATIVA U KONTROLI KVALITETA POVR Š INSKIH VODA. Ed. Dalmacija B. " Kontrola kvaliteta voda " Prirodno - matemati č ki fakultet, Institut za Hemiju, Novi Sad : 413-418.
7 Matavuly, M., Gayin, S., Petrovicy, O., Radnovicy, D., Simeunovicy, Y. (2000): The River Danube Quality nearby Novi Sad as AffEcted by Changes in River Water Flows. Tiscia Monograph Series "Ecology of River Valleys", L. Gallé and L. Körmöczi eds. University of Szeged, Hungary, pp.:155-160.
8 Petrović O., Radnović D. (2001): MIKROORGANIZMI U VODI ZA PIĆE - UTICAJ DEZINFEKCIJE, ZAKONSKA REGULATIVA. Ed. Dalmacija B. "Kontrola kvaliteta voda" Prirodno-matematički fakultet, Institut za Hemiju, Novi Sad: 439-451. poglavlje u monografiji
9 Radnović D., Matavulj M., Petrović O., Gajin S. (2001): ORGANIZACIJA MIKROBIOLOŠKOG MONITORINGA VODA ZA KUPANJE. Ed. Dalmacija B. "Kvaliteta voda za rekreaciju" Prirodnomatematički fakultet, Institut za Hemiju, Novi Sad: 116-133. poglavlje u monografiji
10 D. Radnović , M. Stošić, O. Petrović, M. Vojinović-Miloradov (2010): Microbiological characterization of municipal waste landfill leachate sites in Vojvodina Province (Serbia), IWA Conference: Balkans Regional Young Water Professionals Belgrade 29-30 April 2010.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 26
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 8
Trenutno u češće na projektima Domaći 3
  Međunarodni -
Usavršavanja Švajcarska, Cirih, ETH, Institute of Biotechnology, 6 meseci