dr Dragana Vukov

redovni profesorKatedra za botaniku

Sistematika viših biljaka i fitogeografija

Herbarijum - BUNS

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER)

Laboratorija za invazivne i alergijske biljke


kancelarija: drugi sprat / 24, zgrada DBE
telefon: 485-2661
e-mail: dragana.vukov@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Dragana Vukov
Zvanje Docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, od 8. decembar 1996. godine.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Botanika

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 29.01. 20 09 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Botanika
Doktorat 20 08 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija, botanika
Magistratura 200 3 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija, botanika
Diploma 1996 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija, botanika

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
  Sistematika viših biljaka – OE011 (1/2 kursa) Osnovne akademske
  Terenska nastava 1 – OBE003 (1/3 kursa) Osnovne akademske
  Alergijske biljke – OB037 Osnovne akademske
  Alergene biljke i sanacija – DE019 Master akademske
  Hidrobotanika – DE038 Master akademske
  Akvatične makrofite kao bioindikatori – DE027 Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Vukov, D., Igić, R., Boža, P., Anačkov, G., Butorac, B. (2000): Survey into the aquatic macrophytes of the Zasavica Natural Reservation (Yugoslavia), In : Kórmóczy, L., Gallé, L. ed.: Ecology of river vallyes, Szeged: University of Szeged, Department of Ecology, pp. 183- 187.
2 Janauer, G., A., Vukov, D., Igić, R. (2003): Aquatic macrophytes of the Danube River near Novi Sad (Yugoslavia, river-km 1255-1260), Archiv für Hydrobiologie, Suppl. – Large Rivers, Vol. 147, No. 1-2, pp. 195- 203.
3 Vukov, D., Igić, R., Borišev, M., Janauer, G.A. (2006): Quantitative Ecological analyses of aquatic vegetation in the Jegricka river. Archiv für Hydrobiologie, Suppl. 158/3, Large Rivers (16) 3: 419-426.
4 Pajević, S., Borišev, M., Rončević, S., Vukov, D., Igić, R. (2008): Heavy metal accumula tion of Danube river aquatic plants – indication of chemical contamination. Central European Journal of Biology (3) 3 : 285-294
5 Vukov, D., Boža, P., Igić, R., Anačkov, G. (2008): The distribution and the abundance of hydrophytes along the Danube River in Serbia, Central European Journal of Biology, Vol.3 (2) pp.178-187.
6 Butorac, B., Igić, R., Anačkov, G., Zlatković, B., Vukov, D., Boža, P. (2008): Orno-Cotino-Quercetum pubescentis ass. nova prov. on the slopes of Titel hill (Serbia). Archives of Biological Sciences, Vol. 60, No. 1, pp. 83-92.
7 Anačkov, G., Božin, B., Krstić, L., Vukov, D., Mimica-Dukić, N., Merkulov, Lj., Igić, R., Jovanović, M., Boža, P. (2009): Chemical Composition of Essential Oil and Leaf Anatomy of Salvia bertolonii Vis. and Salvia pratensis L. ( Sect. Plethiosphace, Lamiaceae ). MOLECULES, vol. 14 No. 1, p. 1-9
8 Vukov, D., Igić, R. (2010): The Aquatic Plant Species Diversity in Large River Systems. In Tepper, G. H. ed.: Species Diversity and Extinct ion. Nova Science Publishers, Inc. pp. 361 – 381.
9 Radulović, S., Laketić, D., Vukov, D. (2010): A riverside tale: Assessment of altered habitat effects on macrophyte assemblage on the River Tamiš, Serbia. Archives of Biological Sciences, Vol. 62, No. 4, pp. 1163 – 1174.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 10
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste 5
Trenutno u češće na projektima Domaći 1
  Međunarodni -
Usavršavanja Mesec dana na Univerzitetu u Beču (Austrija) na Departmanu za limnologiju i hidrobotaniku, pod mentorstvom prof. dr Georga Janauera.