dr Dubravka Milić

docentKatedra za ekologiju i zaštitu životne sredine


kancelarija: treći sprat / 9, zgrada DBE
telefon: 485-2697
e-mail: dubravka.milic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Dubravka Milić
Zvanje Docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju 26.09.2005.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Zaštita životne sredine

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2011. Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad Zaštita životne sredine
Doktorat 21.12.2010. Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad Biologija
Magistratura 03.06.2005. Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad Biologija
Diploma 30.03.2001. Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Trendovi u zaštiti životne sredine (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Zaštićeni delovi prirode (1/2 kursa) Osnovne akademske
3. Zaštita životne sredine (OE012) (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Zaštita životne sredine (OB040) (1/2 kursa) Osnovne akademske
5. Ugrožene vrste životinja (1/2 kursa) Osnovne akademske
6. Modelovanje biodiverziteta (1/2 kursa) Master akademske
7. Ko n zervacija životinja (½ kursa) Master akademske
8. Konzervacija i restauracija kopnenih ekosistema (1/2 kursa) Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Mili ć, D. (2010): Ekološka varijabilnost obligatnih halopfuita i njihova diferencijacija na kontinentalnim i maritimnim halobiomima. Doktorska disertacija. Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
2 Polić, D., Luković, J., Zorić, L., Boža, P., Merkulov, Lj., Knežević, A. (2009): Morpho-anatomical differentiation of Suaeda maritima (L.) Dumort. 1827. (Chenopodiaceae) populations from inland and maritime saline area. Central European Journal of Biology 4(1): 117–129
3 Luković, J. Maksimović, I., Zorić, L., Nagl, N., Perčić, M., Polić, D. Putnik-Delić, M. (2009): Histological characteristics of sugar beet leaves potentially linked to drought tolerance. Industrial Crops and Products 30: 281-286
4 Zorić, L., Merkulov, Lj., Luković, J., Boža, P., Polić, D.( 2009): Leaf epidermal characteristics of Trifolium L. species from Serbia and Montenegro. Flora 204: 198-209
5 Vujić, A., Radenković, S., Polić, D. (2008): A review of the luteitarsis group of the genus Pipiza Fallén (Diptera: Syrphidae) with description of a new species from the Balkan Peninsula. Zootaxa 1845: 33-46

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata 1
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste 4
Trenutno u češće na projektima Domaći: 3
  Međunarodni: 2