dr Ivo Karaman

redovni profesorKatedra za zoologiju

Laboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata


kancelarija: treći sprat / 6, zgrada DBE
telefon: 485-2676
e-mail: ivo.karaman@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Ivo Karaman
Zvanje vanredni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, od 11.1989.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Zoologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 17.11.2010 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Zoologija
Doktorat 2005 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Bio logija
Specijalizacija      
Magistratura 1996 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Diploma 1988 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Morfologija i sistematika beskičmenjaka (½ kursa) Osnovne akademske
2. Filogenija životinja (½ kursa) Osnovne akademske
3. Entomologija (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Terenska nastava 2 (1/2) Osnovne akademske
5. Fauna slatkih voda (½ kursa) Master akademske
6. Primenjena entomologija sa akarologijom (1/2 kursa) Master akademske
7. Biospeleologija Master akademske
8. Diverzitet faune beskičmenjaka (1/2 kursa) Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Sarah L. Boyer, IvoKaraman and Gonzalo Giribet (2005): The genus Cyphophthalmus ( Arachnida, Opiliones, Cyphophthalmi ) in Europe : A phylogenetic approach to Balkan Peninsula biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution , 36: 554- 567
2 Karaman, I. (2003 ): Macedonethesstankoi n. sp., a rhithral oniscidean isopod ( Isopoda : Oniscidea : Trichoniscidae ) from Macedonia. Org.Divers. Evol. 3, Electr. Suppl. 8: 1-15
3 Karaman, I. (2005): Evidence of spermatophores in Cyphophthalmi (Arachnida, Opiliones). Revue Suisse de Zoologie, 112, 1: 3-11
4 Karaman, I. (2005): Trojanella serbica gen. n., sp. n., a remarkable new troglobitic travunioid ( Opiliones, Laniatores, Travunioidea ). Revue Suisse de Zoologie, 112, 2 : 439-455
5 Karaman, I. & Karaman, M. (1987): Contribution to the knowledge of the species Comp. Ectobius erythronotus B. 1913, Articulata, III, 1:1-5
6 Karaman, I (1996): A new Leiobunum species (Arachnid, Opiliones, Leiobuninae) from Greece. Bull. Zoll. Mus. Amsterdam, 15, 5: 37-39.
7 Karaman, I . (1999): Opilio putnik n.sp. a new harvestman (Arachnida, Opiliones, Phalangiidae) from Montenegro. Bol. Mus. reg. Sci. Nat. Torino, 16, 1-2: 77-82.
8 Karaman, I : Fauna kosaca (Arachnida, Opiliones) u : Stevanović, V. i Vasić, V. (eds.) Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Biološki fakultet, Beograd, Ekolibri, 1995
9 Karaman, I & Machino, Y (2004): Occurrence of the spiny-cheek crayfish ( Orconectes limosus ) and the Chinese mitten crab ( Eriocheir sinensis ) in Serbia. Crayfish News, 26, 3
10 Pavi č evi ć, D. i Karaman, I. M. (2001): Novi podaci o pravokrilcima Srbije, sa osvrtom na neke ranije zabele ž ene vrste ( Insecta, Orthoptera ) Za š tita prirode, Beograd, 52, 2: 23-33.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 12
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 7
Trenutno u češće na projektima Domaći 2
  Međunarodni  
Usavršavanja 1997.Stony Brook University (SAD), studijski boravak
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: č lan Entomološkog društva Srbije.