dr Jelica Simeunović

vanredni profesorKatedra za mikrobiologiju

Laboratorija za mikrobiologiju

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER)


kancelarija: četvrti sprat / 15, zgrada DBE
telefon: 485-2680
e-mail: jelica.simeunovic@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Jelica Simeunović
Zvanje docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu Zaposlena od 01.07.1999.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Mikrobiologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 01.06. 2010. Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu Mikrobiologija
Doktorat 2009. Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu Mikrobiologija
Magistratura 2004. Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu Mikrobiologija
Diploma 1998. Institut za biologiju i ekologiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu Mikrobiologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Biologija algi i gljiva (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Opšta mikrobiologija (OPB009) (1/2 kursa) Osnovne akademske
3. Opšta mikrobiologija (OE008) (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Algologija (1/2 kursa) Osnovne akademske
5. Ekologija mikroorganizama (1/3 kursa) Osnovne akademske
6. Antimikrobni agensi (1/3 kursa) M aster akademske
7. Mikrobiologija životne sredine (1/2 kursa) M aster akademske
8. Eksperimentalna mikrobiologija (1/3 kursa) M aster akademske
9. Mikrobiološki monitoring (1/2 kursa) M aster akademske
10. Biologija pijaćih i otpadnih voda (1/2 kursa) M aster akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Dalmacija B., Petrovi ć O., Ron č evi ć S., Ivan č ev - Tumbas I., Be č eli ć M., Simeunović J., Agbaba J., Radnovi ć D., Lazi ć N., Đuki ć M. (2004): Naftno zaga đ enje podru č ja Ratno ostrvo - mogu ć nosti prirodne bioremedijacije. Monografija, Dalmacija B. i Petrovi ć O. ( eds.) Novi Sad, PMF, Departman za hemiju. ISBN 86-7031-050-3, str. 261.
2. Simeunović J. (2005): Kolekcija kultura cijanobakterija. Monografija, Andrejevi ć K. i Andrejevi ć T.( eds ). Beograd, Biblioteka Academia, Zadu ž bina Andrejevi ć, ISBN 86-7244-479-5, str. 102
3. Simeunović J., Svirčev Z., Krstić S., Lazić L. (2005): Occurrence of cyanobacterial blooms in Vojvodina water ecosystems. Geographica Pannonica, ISSN 0354-8724, UDC 20, 09/2005: 13-19.
4. Svir č ev Z ., Krsti ć S., Simeunović J., Nakov T., Dulić T. (2006): C omparative analysis of water quality methods for the monitoring of eutrophication regarding implementation of WFD in Serbia. Geographica Pannonica, 10/2006: 33-43.
5. Svir č ev Z., Simeunović J., Subakov - Simi ć G., Krsti ć S., Vidovi ć M. (2007): Freshwater cyanobacterial blooms and cyanotoxin production in Serbia in the past 25 years. Geographica Pannonica, 11/2007: 32-38
6. Svircev, Z, Cetojevic - Simin, D, Simeunovic, J, Karaman, M, Stojanovic, D. (2008): Antibacterial, antifungal and cytotoxic activity of terrestrial cyanobacterial strains from Serbia. Sci China Ser C - Life Sci 51: 941-947.
7. JelicaSimeunovic, Zorica Svircev, Maja Karaman, Petar Knezevic, Marta Melar (2010): Cyanobacterial blooms and first observation of microcystin occurrences in freshwater ecosystems in Vojvodina region ( Serbia ). Fresenius Environmental Bulletin, Vol 19, No 2.,198-207
8. Simeunović J. (2010): Cijanobakterije i cijanotoksini u površinskim vodama Vojvodine.Monografija, Andrejevi ć K. i Andrejevi ć T.( eds ). Beograd, Biblioteka Dissertatio, Zadu ž bina Andrejevi ć, str. 120.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 12
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 5
Trenutno u češće na projektima Domaći 1 Međunarodni 1
Usavršavanja U okviru TEMPUS projekta 2007. godine boravak mesec dana na Univerzitetu u Torinu u Italiji i učešće u izvođenju nastave iz mikrobioloških kurseva na Departmanu za animalnu i humanu biologiju i u Laboratoriji za medicinsku i molekularnu virusologiju.
Drugi podaci koje smatrate relevantnim : Članstvo u: Društvo mikrobiologa Srbije, Društvo ekologa Srbije, Međunarodno društvo za primenjenu algologiju (ISAP), Međunarodno društvo za ispitivanje Dunava (IAD)