dr Maja Karaman

vanredni profesorKatedra za mikrobiologiju

Laboratorija za mikrobiologiju

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER)


kancelarija: četvrti sprat / 22, zgrada DBE
telefon: 485-2682
e-mail: maja.karaman@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Maja Karaman, rođ. Jarić
Zvanje docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad 1.02.2004.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Mikrobiologija, Mikologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1.06.2010. Departman za biologiju i ekologiju Mikrobiologija
Doktorat 30.10.2009. Departman za biologiju i ekologiju Mikologija, Biohemija
Magistratura 29.04.2002. Departman za biologiju i ekologiju Mikologija, Fiziologija
Diploma 30.09.1997. Departman za biologiju i ekologiju Mikologija, Taksonomija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Sistematika algi i gljiva (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Mikologija (1/2 kursa) Osnovne akademske
3. Biodegradacije (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Bioaktivni agensi mikroorganizama (1/2 kursa) Osnovne akademske
5. Lekoviti agensi algi i gljiva (1/2 kursa) Osnovne akademske
6. Bioaktivni metaboliti mikroorganizama (1/2 kursa) Master akademske
7. Diverzitet i zaštita gljiva (1/2 kursa) Master akademske
8. Primenjena mikologija (1/2 kursa) Master akademske
9. Eksperimentalna mikrobiologija (1/3 kursa) Master akademske
10. Antimikrobni agensi (1/3 kursa) Master akademske
11. Patogeni mikroorganizmi (1/2 kursa) Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Jarić, M., Matavulj, M. (1998): Makrogljive Potami š ja. Na š Tami š, nau č na monografija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno - matemati č ki fakultet, str : 95-104.
2 Karaman M., Matavulj M., Čonkić Lj (2002-2003): Radionuklidi u sporokarpima medicinski zna;ajnih gljiva Fruške Gore. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, serija za biologiju, 31-32, p. 33-42.
3 Karaman M., Matavulj M . (2005): Microelements and heavy metals in some lignicolous and tericolous fungi. Proc. Nat. Sci., Matica Srpska Novi Sad, 108: 255-267.
4 Radnovic D., Matavulj M., KaramanM. (2008) M ikologija, WUS - Austria, Univer z itet u Novom S a d u, str :1-206.
5 Karaman A. M., Mimica-Dukic M. N., Knežević P.N., Matavulj N.M. (2007): Antioxidative and antibacterial activity of some lignicolous basidiomicetous fungi from Serbia. International Journal of Medicinal Mushrooms, 9, 3&4: 330-331.
6 Svircev Z., Cetojevic-Simin D., Simeunovic J., Karaman, M., Stojanovic D. (2008): Antibacterial, antifungal and cytotoxic activity of terrestrial cyanobacterial strains from Serbia. Science in China Series C-Life Science 51(10), pp: 941-947.
7 Karaman, M., Mimica-Dukić, N, Knežević, P., Svirčev, Z., Matavulj, M., (2009): Antibacterial properties of selected lignicolous fungi from northern Serbia. Int J Med Mushr, Vol 11(3), pp: 269-279.
8 Karaman M. , Kai š arević S., Somborski J., Kebert M., Matavuly M. (2009) : Biological activities of the lignicolous fungus Meripilus giganteus (Pers.:Pers.) Karst. Arch Biol Sci. 61 (4), 353-361.
9 Simeunović J., Svirčev Z., Karaman M., Kneževic P., Melar M.(2010): Cyanobacterial blooms and first observation of microcystin occurrences in freshwater ecosystems in Vojvodina region (Serbia). Fresenius Environ Bull vol 19(2): 198-207.
10 Karaman M., Jovin E., Malbaša R., Matavuly M., M. Popović (20 10 ) Medicinal and Edible Lignicolous Fungi as Natural Sources of Antioxidative and Antibacterial agents. Phytother Res. 24: 1473-1481.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 5
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 6
Trenutno u češće na projektima Domaći: 3 Međunarodni: 1
Usavršavanja Stručno usavršavanje (mesec dana u okviru bilateralnog projekta Minist a rstva za nauku sa Republikom Slovenijom (2005-2007). Rukovodilac: prof. Dr Neda Mimica-Dukić, prof. Dr Nina Gunde-Cimerman. ” Gljive kao izvori biološki aktivnih materija ” No. 1004-012