dr Milica Matavulj
Katedra za fiziologiju, genetiku i histologiju

Histologija i embriologija

Univerzitetski centar za elektronsku mikroskopiju - Novi Sad


kancelarija: drugi sprat / 2, zgrada DBE
telefon: 485-2657
e-mail: milica.matavulj@dbe.uns.ac.rs
lični sajt: -Podaci iz knjige nastavnika


Ime i prezime Milica Matavulj
Zvanje redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologi-ju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu, od 01. 01. 1976
Uža naučna odnosno umetnička oblast Histologija i embriologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 29.02. 2000 Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Histologija i embriologija
Doktorat 1989 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Magistratura 1982 Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Biologija
Diploma 1974 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Histologija sa embriologijom (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Endokrinologija Osnovne akademske
3. Biologija ćelije (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Mehanizmi rasta i razvića Master akademske
5. Ekologija razvića (1/2 kursa) Master akademske
6. Histologija sa citologijom (1/2 kursa) Osnovne akademske Zaštita životne sredine

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Rajkovi ć V., MatavuljM., Johansson O. 2010. Studies on the synergistic effects of extremely low/frequency magnetic fields and the endocrine/disrupting compound atrazine on the thyroid gland. Int.I. Radiat. Biol 86(12):1050-1060
2 Rajkovic V , Matavulj M , Johansson O . 2010. Combined exposure of peripubertal male rats to the endocrine-disrupting compound atrazine and power-frequency electromagnetic fields causes degranulation of cutaneous mast cells: a new toxic environmental hazard? Arch Environ Contam Toxicol. 59(2):334-341.
3 Rajkovi ć V , MatavuljM., Vu č kovi ć D. 2010. Chronic exposure to electromagnetic fields: effects on thyroid parafollicular cells in rats. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 62 (1), 23-25
4 Rajkovi ć V., MatavuljM., Johansson O. 2006. Light and electron microscopic study of the thyroid gland in rats exposed to power-frequency electromagnetic fields.J Exp Biol 209:3322-3328
5 Rajković V., Matavulj M., Johansson O. 2005. Histological characteristics of cutaneous and thyroid mast cell populations in male rats exposed to power-frequency electromagnetic fields. International Journal of Radiation Biology 81(7):491-499.
6 Rajkovi ć V., MatavuljM., Johansson O. 2005. The effect of extremely low-frequency electromagnetic fields on skin and thyroid amine- and peptide-containing cells in rats. An immunohistochemical and morphometrical study. Environmental Research 99:369-377
7 La ž eti ć B., Kasa š- La ž eti ć K., MatavuljM., Na đ- Pekari ć N., Rajkovi ć V. (2004). Osnovimagnetobiologije. Monografija. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet ( Ed.). Futura, Petrovaradin
8 Rajkovi ć V., MatavuljM., Gledi ć D., La ž eti ć B. 2003. Evaluation of rat thyroid gland morphophysiological status after three months exposure to 50 Hz electromagnetic field. Tissue and Cell 35: 223-231.
9 Matavulj, M., Rajkovi ć, V., U š ebrka, G., Gudovi ć, R., Stevanovi ć, D., La ž eti ć, B. 1996. Structural and stereological analysis of rat thiroid gland under electromagnetic field influence. Acta vetrinaria 48: 285-292.
10 Matavulj M., Kecman M., Somer, Lj. 1992. Morphological changes in follicles of the thyroid glands in chronic alcoholism. Acta stereol. 2: 317-403.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 26
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 11
Trenutno u češće na projektima Domaći 1 Međunarodni 1
Usavršavanja Od 1990. do 1992. boravila je na postdoktorskim studijama na Medicinskom fakultetu, na Departmanu za anatomiju i histologiju (Univerziteta u Regensburgu), Nemačka
Drugi podaci koje smatrate relevantnim Koautor i autor je sledeći u džbenika i skripti: Anđelković, Z., Somer, Lj., Matavulj, M., Lačković, V., Lalošević. D., Nikolić, I., Milosavljević, Z., Danilović, V. (2002 ).Ćelija i tkiva, BonaFides, Niš, 3. Đukić, N., Horvatović, A., Kataranovski, D., Maletin, S., Matavulj, M., Puin, V., Sekulić, R. (2005) Poljoprivredna Zologija, Univerzoitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (Ed.), Studio Veris, Novi Sad. Koautor i autor je sledećih skripti: 1. Matavulj, M., Kostić, T., Andrić, S. (2005). Endokrinologija. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (Ed), Danijel Print, Novi Sad, Matavulj, M. (2010) Embriologija, Matavulj, M (2004) Animalna ćelija. Generalni je sekretar Stereolo š ke sekcije Dru š tva anatoma Srbije i predava č na kursevima iz stereologije