Katedra za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine

    Katedra za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine osnovana je 2017. godine, u cilju efikasnije akreditacije studijskih programa i organizovanja kurseva iz oblasti hidrobiologije, zaštite životne sredine i zaštite prirode. Katedru čine dva redovna profesora, dva vanredna profesora, jedan docent, jedan asistent i jedan naučni saradnik.

U okviru Katedre su angažovani još i saradnici u naučnim zvanjima i studenti doktorskih studija zaposlenih na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Svi saradnici na Katedri imaju visoko profilisano mesto u timovima laboratorija.Obrazovna delatnost

 

   Nastavna aktivnost u okviru Katedre za hidrobiologiju i zaštitu životne sredine odvija se kroz veliki broj kurseva od osnovnih akademskih, master, specijalističkih i doktorskih studija, pokrivajući kompletan spektar disciplina, od biomskog i eko- sistemskog do molekularnog nivoa. Time se nastavne aktivnosti dopunjuju na svim nivoima studija.

Osnovne akademske studije: Zaštita životne sredine, Zaštićeni delovi prirode, Trendovi u zaštiti životne sredine, Ugrožene vrste životinja, Terenska nastava IV, Biotehnologija, Algologija, Hidrobiologija, Primenjena hidrobiologija

Master akademske studije: Konzervacija i restauracija kopnenih ekosistema, Konzervacija i restauracija vodenih ekosistema, Konzervacija životinja, Specijalna biogeografija, Modelovanje biodiverziteta, Fauna slatkih voda, Ekoremedijacija voda, Toksične, infektivne i invazivne alge, Biotehnologija mikroorganizama, Egzobiologija, Metode istraživanja u hidrobiologiji i gazdovanje otvorenim vodama.

Doktorske akademske studije: Konzervacija životinja, Diverzitet faune kičmenjaka Srbije –ugroženost i zaštita, Upravljanje zaštićenim područjima i menadžment eko-sistema, Makroinvertebrate u monitoringu vodenih ekosistema, Analiza podataka u hidrobiologiji, Biotehnološka primena mikroorganizama, Toksini mikroorganizama.Naučna delatnost

 

   Naučno-istraživački rad se odvija prvenstveno kroz Centar za očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva - CBBC, sa akcentom na taksonomska istraživanja koja u poslednjoj deceniji razvijaju integrativni pristup, geometrijsko-morfometrijske, genetičke metode kao i ekološka istraživanja, modelovanje diverziteta i distribucije odabranih grupa organizama i monitoringu pojedinih grupa indikatorskih organizama u eko-sistemima Srbije, uključujući zaštićena prirodna dobra. Posebna pažnja se poklanja istraživanju zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta.  

Hidrobiološka istraživanja imaju tradiciju dugu preko 40 godina, a nastala su osnovanjem Instituta za biologiju, pod rukovodstvom prof. dr Vlaste Pujin. Ova istraživanja okupljaju multidisciplinarni tim, čiji je istraživački interes usmeren na procenu kvaliteta vode slatkovodniih ekosistema, uticaj posledica ubrzane eutrofizacije i potencijalno toksičnog cvetanja cijanobakterija na živi svet i okolinu, procenu biodiverziteta i pružanje usluga u oblasti akvakulture i zaštite vodenih ekosistema. Članovi laboratorije imaju aktivnu saradnju sa istaknutim institucijama u svetu sa kojima sarađuju kroz realizaciju međunarodnih projekata, održavanje predavanja po pozivu, razmenu iskustava istraživača studijskim boravcima. Na takmičenju Svetske banke 2009. godine ideja razvijena u Laboratoriji za hidrobiologiju pod rukovodstvom prof. dr Zorice Svirčev osvojila je prvu nagradu.

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER) osnovana je početkom 2009. godine. Osnivači i saradnici Laboratorije za paleoekološku rekonstrukciju su okupljeni oko zajedničke ideje o analizi većeg broja bioloških i biohemijskih pokazatelja, kao biomarkera u rekonstrukciji životne sredine i klimatskih uslova u prošlosti. U 2013. godini članovi LAPER-a (Svirčev i sar., 2013) postavili su novu hipotezu o nastanku lesa u čijem dokazivanju učestvuju i kolege iz sedam inostranih laboratorija.Članovi katedre:

redovni profesori:     

Dr Ante Vujić - šef katedre

Dr Zorica Svirčev

 

vandredni profesori:  

Dr Branko Miljanović

Dr Dubravka Milić

 

 

docent:

Dr Tamara Jurca

 

asistent:                      

Dimitrije Radišić

 

naučni saradnik:        

Dr Damjana Drobac

 

Dr Nada Tokodi