Učešće na projektima

Ekološka istraživanja akvatičnih ekosistema (Kanal Dunav-Tisa-Dunav) u cilju racionalnog korišćenja i održivog razvoja resursa

Savezno Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj (OSI147/1-93).

Period: 1994-2000.

Rukovodilac: prof. dr Milan Matavulj, PMF, Novi Sad.

 

Hidrobiološka istraživanja kanalske mreže DTD u cilju racionalnog korišćenja i održivog razvoja resursa

Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije (broj projekta: 1945). Period: 2002-2004.

Rukovodilac: prof. dr Milan Matavulj, PMF, Novi Sad.

 

Botanički značajna područja u Srbiji BZP

Finansiran od strane IPA in Serbia – Important Plant areas in Serbia.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije (broj projekta: 401-00-264/2002-01).

Period: 2002 - 2010.

Rukovodilac: dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, Biološki fakultet Beograd.

Koordinator za Vojvodinu: dr Pal Boža, redovni profesor, PMF, Novi Sad.

 

Crvena knjiga flore Srbije 2

Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije (broj projekta: 401-00-544/2003-01)

Period: 2003 – 2010.

Rukovodilac: dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, Biološki fakultet Beograd,

Koordinator za Vojvodinu: dr Pal Boža, redovni profesor, PMF, Novi Sad.

Flora Srbije

Srpska Akademija Nauka i Umetnosti - trajni projekat SANU, urednik dr Mirko Škorić, dopisni član SANU.

Rukovodilac: dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, dopisni član SANU

Kapitalno florističko delo od najvišeg nacionalnog značaja.