Laboratorija za evolucionu biologiju

Oprema za DNK amplifikaciju - Mastercycler personal Oprema za DNK amplifikaciju - Mastercycler personal

 

Kontakt osoba


prof. dr Vesna Milankov

vesna.milankov@dbe.uns.ac.rs
tel: + 381 21 485 2671

 

 

Saradnja

  • Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland
  • Instituto Universitario de la Biodiversidad CIBIO – Universidad de Alicante, Spain

 

U okviru laboratorije za evoluciju (Laboratorija za evolucionu sistematiku i taksonomiju - LEST) koriste se molekularni i fenotipski karakteri u proučavanju genetičkog i taksonomskog diverziteta i istorije životnih formi, posebno insekata familija Syrphidae i Culicidae. Naše interesovanje uključuje sistematiku, filogeniju i specijaciju različitih grupa vrsta, pretežno taksona poreklom sa Balkanskog i Iberijskog poluostrva i severne Evrope, kao i konzervacionu genetiku endemskih, retkih i prostorno fragmentisanih taksona. Osnovni istraživački objekti su alozimski lokusi, mitohondrijalni i jedarni geni, kao i geometrijska morfometrija krila.

 

Evropa, posebno Balkansko poluostrvo, su regioni poznati po bogatstvu endema mnogobrojnih grupa životinja i biljaka. Ciklusi kontrakcije i ekspanzije areala vrsta tokom Pleistocena su igrali važnu ulogu u oblikovanju visokog taksonomskog, fenotipskog i genetičkog diverziteta na Balkanu. Proučavanje prostorno i vremenski fragmentisanih populacija vrsta pruža saznanja o mikroevolucionim procesima tokom istorije vrsta. Stoga, imajući na umu integrativni pristup, istraživačka interesovanja LEST-a se mogu definisati:

 

  1. Proučavanje genetičkog i taksonomskog diverziteta. LEST uspešno primenjuje proteinsku elektroforezu, DNK sekvenciranje i geometrijsku morfometriju krila u rešavanju taksonomskih problema odabranih grupa vrsta, određivanju granica vrsta i definisanju divergentnih fenotipskih jedinica. Podaci dobijeni radom u Laboratoriji doprinose otkrivanju skrivenih fenotipskih i genetičkih jedinica i evolucione diverzifikacije analiziranih taksona.
  2. Upotrebom različitih molekularnih markera jedarnih i mitohondrijalnih gena u kombinaciji sa morfološkim karakterima kvantifikuje se intra- i interpopulaciona varijabilnost taksona, uglavnom insekatskih vrsta familija Syrphidae i Culicidae. Registrovani fenotipski diverzitet i utvrđene kriptične vrste poreklom sa Balkanskog poluostrva ukazuju na kompleksnu biogeografsku istoriju i evolucionu istoriju populacija praćenu prolaskom kroz usko grlo i ekspanzijom. Stoga, registrovana distribucija fenotipskog i molekularnog diverziteta analiziranih grupa vrsta naglašava značaj zaštite biološkog diverziteta (genetički, specijski i ekosistemski diverzitet) i procesa koji učestvuju u njegovom nastanku, oblikovanju i održavanju.
  3. MtDNK, nDNK sekvence, alozimski lokusi i geometrijska morfometrija krila se uspešno koriste i u proučavanju filogenije i genetičke srodnosti grupa vrsta.

Članovi istraživačke grupe

Sistemi za DNK i proteinsku elektroforezu Sistemi za DNK i proteinsku elektroforezu

Oprema

  • Oprema za ekstrakciju i amplifikaciju (PCR) DNK, akrilamid i agaroznu gel elektroforezu (uključuje više aparata) i vizualizaciju: Mastercycler personal, Ependorf; Centrifuga 5415 R, w/o rotor sa hlađenjem, Ependorf; Thermomixer compact, Ependorf, (CDP+, WUS Austrija „Podrška visokom obrazovanju Srbiji i Crnoj gori 2005/2007”); sistemi Sub-Cell za agaroznu gel electroforezu, Bio-Rad; i akrilamid gel elektroforezu Hoefer SE 600, Pharmacia Biotech; Ispravljač EPS 3500, Pharmacia Biotech.
  • Oprema za geometrijsku morfometriju Leica MZ 12.5 Stereomikroskop, Leica 320DFC kamera (Kit, PC and Mac), Leica LAS softverski paket (CDP+, WUS Austrija „Podrška visokom obrazovanju Srbiji i Crnoj gori 2005/2007”).