Mentorstva

  • Odbranjene doktorske disertacije
  1. Jasmina Ludoški (2008) Evolucioni odnosi u rodu Cheilosia (Diptera, Syrphidae). Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
  2. Bosiljka Krtinić (2012) Prostorna i vremenska ditribucija genetičkog i fenotipskog diverzitetavrste Culex pipiens. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
  3. Ljubinka Francuski (2012) Molekularni i fenotipski diverzitet vrste Eristalis tenax (Diptera, Syrphidae). Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
  • 2 odbranjene magistarske teze, 7 master radova, 22 diplomska i završna rada, 27 studenata nagrađenih Izuzetnom nagradom Univerziteta u Novom Sadu za naučni rad