Laboratorija za istraživanje i zaštitu biodiverziteta

Istraživačka grupa ima za cilj podizanje nivoa znanja o prirodnoj baštini Balkanskog poluostrva i njegovu efikasnu zaštitu. Kroz realizaciju brojnih projekata se utvrđuju uzroci, pravci i stepen promena u ekosistemima i planiraju akcije koje mogu da zaustave negativne degradacione procese. Multidisciplinarna istraživanja su usmerena ka taksonomskim analizama velike insekatske grupe (Diptera: Syrphidae) na Balkanskom poluostrvu, monitoringu biodiverziteta (posebno u zaštićenim područjima), proučavanju endema, relikata i ugroženih vrsta i utvrđivanju njene genetičke raznovrsnosti, promena u populacijama, kao i analizi opšteg stanja ekosistema zaštićenih područja.

 

 

Ciljevi

 

  1. Očuvanje biodiverziteta Balkanskog poluostrva zasnovano na rezultatima naučnih istraživanja.
  2. Korišćenje odabranih beskičmenjačkih grupa kao dobrih indikatora promena u ekosistemima usled globalnih promena, kao deo monitoringa biodiverziteta.
  3. Posebna pažnja Centra je usmerena ka istraživanju složenih interakcija između biljaka i odabranih grupa beskičmenjaka.
  4. Uticaj na praktične mere konzervacije kroz davanje ekspertiza, predlaganje zaštite pojedinih centara biodiverziteta i hotspot područja i utvrdjivanje konzervacionih mera i priroriteta.
  5. Podržavanje održivog razvoja zajednice kao načina zaštite biodiverziteta.
  6. Trening i usavršavanje kadrova u oblasti konzervacione biologije; njihovo uključivanje u praktične poslove zaštite.
  7. Saradnja sa drugim naučnim, stručnim i nevladinim organizacijama koje imaju za cilj očuvanje biodiverzita.

 

Kontakt osoba


dr Ante Vujić

ante.vujic@dbe.uns.ac.rs
tel: +381 21 4852669
gsm: +381 64 2830317
fax: +381 21 450620

 

 

 

Učešće u globalnim istraživačkim mrežama


  • ILTER mreža za dugoročni monitoring ekosistema. PMF je nosilac nacionalne LTER mreže Srbije (Ante Vujić je nacionalni koordinator). Website: http://www.ilternet.edu/
  • EXPEER mreža koja objedinjuje najvažniju istraživačku infrastrukturu na području Evrope. Zajedno sa Institutom za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine i FTN-a, naša laboratorija je nosilac razvoja FOMON istraživačkog sajta koji je jedan od 33 najvažnija evropska centra za monitoring i eksperimentalna istraživanja ekosistema. Website: www.expeeronline.eu/ 

 

ČLANOVI LABORATOrIJE