Dimitrije Radišić

dime_2.jpg dime_2.jpg

Radišić Dimitrije, istraživač pripravnik


Doktorant je započeo opsežna istraživanja distribucije i ekologije ptica Srbije, koja za cilj imaju utvrđivanje trenutne i buduće distribucije vrsta koje su tipični predstavnici biogeografskih regiona uz pomoć tehnika ekološkog modelovanja. Poseban akcenat istraživanja je na izradi preporuka za konzervacionu strategiju vrsta čija zaštita zahteva ekosistemski i biogeografski pristup. U istraživanjima su primenjene analize bazirane na GIS tehnici. Trenutna i buduća distribucija modeluje se uz pomoć Maxent softvera, dok se interakcije između fragmentisanih populacija ptica i kompleksnog predeonog matriksa Srbije analizira uz pomoć LARCH modela. Doktorant je uključen i u evaluaciju ekološkog koridora Slano kopovo Rusanda, istraživanje faune ptica poluprirodnih i poljoprivrednih staništa, a sprovodi terenska istraživanja u različitim delovima Srbije. Kordinator je LTER site-a Fruška gora, a aktivno je uključen u projektat “Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Diptera: Syrphidae) kao model organizmi“ (definisanje područja od značaja za zaštitu osolikih muva i evaluacija njihovih ornitoloških i drugih vrednosti). Autor je jednog rada kategorije M23.

 

Nikolić T., Radišić D., Milić D., Marković V., Trifunov S., Jovičić S., Šimić S., Vujić A. (2013). Modelling current potental distribution and the analysis of habitat preferences of genus Pipiza (Dipera: Syrphidae) on the Balkan Peninsula. Archives of Biological Sciences. Belgrade.

 

Šćiban M., Rajković D., Radišić D. i Ružić M (2011): Prvo potvrđeno gnežđenje šarene utve Tadorna tadorna u Srbiji i karakter njene seobe na jezeru Rusanda. Ciconia 20: 66-69.

 

Mere T.O., Šćiban M., Vučković Č., Radišić D., Rajković D. i Ružić M. (2011): Kratkokljuni puzić Certhia familiaris u naseljima u Vojvodini tokom migracije i zime 2010/2011. Ciconia 20: 77-80.

 

Gergelj J. i Radišić D. (2011): Nalazi guske crvenovoljke Branta ruficollis u Vojvodini tokom zime 2011/2012. Ciconia 20: 91.

 

Šćiban M., Ružić M., Radišić D., Rajković D i Janković M (2010): Pregled faune ptica jezera Rusanda. Ciconia 19: 12-32

 

Radišić D. i Tucakov M. (2010): Sastav i status faune ptica ribnjaka kod Bača u periodu 2000-2010. Ciconia 19: 33-47.

 

Tucakov M., Radišić D., Šćiban M., Ružić M., Janković M., Hulo I., Horvat F., Sekereš O., Hardi B., Žuljević A., Mero A., Đapić D., Rajković D., Agošton A., Vig L., Balog I., Ham I., Barna K. i Medveđ A. (2010): Brojnost i distribucija kolonija gačaca Corvus frugilegus u Bačkoj. Ciconia 19: 110-116.

 

Radišić D., Ružić M., Budinski I., Mikulić K., Stanković D., Ham I. i Kostin P. (2010): Još novih kolonija belobrke čigre Chlidonias hybrida u Banatu u 2010. Ciconia 19: 186-187.