Snežana Jovičić

     Istraživač saradnik, email: snezana.jovicic@dbe.uns.ac.rs

 

      Doktorant Snežana Jovičić se bavi istraživanjima promena u agroekosistemima. Tokom rada na projektu osposobila se za primenu različitih metodoloških pristupa u agroekologiji (sa naglaskom na socio-ekonomska istraživanja u ruralnim oblastima), uključujući PRA (Participatory Rural Appraisal) i RRA (Rapid Rural Appraisal) koje koristi i u izradi svog doktorata.

 

     U dva navrata tokom 2011. i 2012. godine bila je na studijskom boravku na Međunarodnom mediteranskom institutu za agronomiju u Bariju (Italija), kao predstavnik iz Srbije na Naprednom intenzivnom kursu o održivoj poljoprivredi koji je obuhvatao tri glavna modula: održiva poljoprivreda i ruralna domaćinstva, menadžment i participatorni pristupi socio-ekonomskih istraživanja u ruralnim oblastima, a u okviru kojeg je pohađala obuku za participatorna istraživanja, organizovanu od strane FAO (Food and Agriculture Organisation) eksperta.

 

      Na Katedri za agroekonomiju Humboldt univerziteta u Berlinu (Nemačka) usavršavala se u oblasti socio-ekonomskih i rodnih analiza i učestvovala kao saradnik na internacionalnom master programu "Ruralni razvoj i integrisano upravljanje prirodnim resursima".

 

       Terenska istraživanja vezana za temu doktorata o promenama biodiverziteta pod različitim režimima korišćenja zemljišta započela je u 2012. godini pod mentorstvom Dr Ante Vujića. Do sada je bila koautor jednog rada iz kategorije M23.