Tijana Nikolić

Nikolić Tijana, istraživač pripravnik


Doktorant je u saradnji sa istraživačkim centrom „Alterra“, Wageningen Univerzita, sa ko-mentorom dr. Weiger Wamelink-om koncipirao i započeo rad na disertaciji: „Simulacija funkcionalne održivosti stepsko-slatinskog i akvatičnog koridora na području teritorije AP Vojvodine“.

 

Koridori na teritoriji AP Vojvodine su definisani od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i deo su ekološke mreže APV koja je integralni deo nacionalne ekološke mreže. Rad na disertaciji uključuje istraživanje efekta atmosferskih gasova, menadžmenta i promena u korišćenju zemljišta na funkcionalnu održivost izolovanih pečeva na slatinskom koridoru na potezu Slano Kopovo – Rusanda i vodenom koridoru hidro sistema Dunav Tisa Dunav (DTD). Korišćenjem lanca modela SMART2-SUMO2 izvršiće se simulacije promena u strukturi vegetacije, promene kvaliteta zemljišta i vode; modela LARCH u oceni staništa za vrste od interesa; modela DIMO u analizi disperzije i distribucije vrsta od interesa.

 

Tijana Nikolić takođe aktivno učestvuje u entomološkim istraživanjima koja se sprovode u okviru laboratorije. Radila je i na modelovanju distribucije vrsta pri čemu je ispitivana korisnost MAXENT-a (modela maksimalne entropije), u analizi  potencijalne geografske distribucije vrsta Dyptera: Syrphidae.

Doktorant je u dva navrata tokom 2012. i 2013. godine boravio na obuci za ekosistemsko modelovanje u „Alterra“ centru, Wageningen Univerziteta u Holandiji. Takođeje pohađao trening „Testing and Refining Sampling Protocols for Ecosystem Research“ u Italiji koji je imao za cilj harmonizaciju metodologija terenskog uzorkovanja.

 

Koautor je tri publikacije iz kategorije M 23.

 

Nikolić T., Radišić D., Milić D., Marković V., Trifunov S., Jovičić S., Šimić S., Vujić A. (2013). Models of the potental distribution and the analysis of habitat preferences of genus Pipiza (Dipera: Syrphidae) on the Balkan Peninsula. Archives of Biological Sciences. Belgrade.

 

Vujić, A., Radenković, S., Likov, L., Trifunov, S., Nikolić, T. (2013). Three new species of the Merodon nigritarsis group (Diptera: Syrphidae) from the Middle East. Zootaxa.

 

Vujić, A., Radenković, S., Trifunov, S., Nikolić, T. (2013). Key for the European species of Cheilosia proxima group (Diptera: Syrphidae) with the description of new species. ZooKeys.

 

tija.jpg tija.jpg