Pretraga

broj pogodaka: 9
Biologija: 9

Laboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/laboratorija_za_taksonomiju_i_zoogeografiju_invertebrata

Naučno-istraživačka aktivnost grupe je usmerena na taksonomska, filogenetska i biogeografska istraživanja različitih grupa invertebrata. U tom smislu, rad istraživačke grupe je diferenciran u dva pravca. Prvi pravac istraživanja je orijentisan na utvrđivanje ključnih momenata i mehanizama ...

Morfologija i sistematika beskičmenjaka

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/ob013

Tokom kursa studenti se upoznaju sa morfo-anatomijom i sistematikom beskičmenjaka, uz razumevanje strukturne organizacije i funkcionalnih adaptacija predstavnika nižih i viših invertebrata.

Entomologija

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/obe008

Studenti stiču opšte znanje iz morfoanatomije, fiziologije, biologije i diverziteta insekata. Upoznaju se sa ključnim karakterima bitnim u filogeniji i klasifikaciji insekata i osnovnim dijagnostičkim karakterima glavnih grupa. Detaljnije se upoznaju sa opštim karakteristikama ...

Filogenija životinja

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/obe005

Detaljno poznavanje komparativnih morfo-anatomskih, histoloških, citoloških i embrioloških karakteristika Metazoa, važnih u filogenetskim analizama. Upoznavanje sa istorijatom i trenutno aktuelnim hipotezama o filogenetskoj poziciji Metazoa unutar Eukariota i filogenetskim ...

Terenska nastava II

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/obe004

Obuka u radu na terenu, organizaciji terenskog rada, sakupljanju materijala, njihovom obeležavanju i formiranju kolekcija. Izrada botaničke, uključujući i algološku, i zbirke marinskih invertebrata.

Ivo Karaman

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/ivo_karaman

Ime i prezime Ivo Karaman Zvanje vanredni profesor Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, od 11.1989. Uža naučna odnosno umetnička oblast Zoologija Akademska karijera     Godina ...

Knjiga nastavnika

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/integrisane_akademske_studije/knjiga_nastavnika

Goran Anačkov Nebojša Andrić Silvana Andrić Snežana S.Babić-Kekez Zorana Banovački Laslo Barši Olivera Bjelić Čabrilo Milan Borišev Ante Vujić Dragana Vukov Mihajla Đan Vera Županec Lana Zorić Ružica Igić Marija Janjić Tamara Jovanović Tamara Jurca Sonja ...

Ivo Karaman

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/integrisane_akademske_studije/knjiga_nastavnika/ivo_karaman

Име и презиме Иво Караман Звање редовни професор Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када ПМФ, Департман за ...

Katedra za zoologiju

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/katedre/katedra_za_zoologiju

   Od osnivanja PMF-a, Katedra za zoologiju funkcioniše kao nastavno-naučna grupa kojom je tada rukovodio prof. dr Slobodan Glumac, da bi potom od 1998. godine i formalno postala jedna od organizacionih jedinica Instituta (Departmana) za biologiju. Katedra okuplja nastavnike i ...