Upis studenata

Upis na studije se vrši na osnovu ravnopravnosti i na osnovu javnog konkursa, u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta u Novom Sadu, Statutom Prirodno-matematičkog fakulteta i opštim aktima donetim na osnovu statuta (Pravilnik o upisu se donosi za svaku školsku godinu). U ostvarivanju prava na studije studenti imaju jednaka prava, koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti. Lica sa trajnim ili privremenim posebnim potrebama pri upisu i obavlјanju studentskih obaveza i drugih aktivnosti imaju ista prava kao i ostala lica uz poštovanje i uvažavanje njihovih posebnih potreba, a visokoškolske jedinice dužne su da nastavni proces prilagode njihovim mogućnostima i potrebama.

Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu, a sprovodi Prirodno-matematički fakultet.

Broj studenata koji se upisuje na studijski program utvrđuje se na osnovu raspoloživih prostornih i kadrovskih mogućnosti visokoškolske ustanove, odnosno na osnovu odluke o akreditaciji studijskog programa i na osnovu kvota odobrenih od strane nadležnog ministarstva.

U prvu godinu Intergrisanih osnovnih i master akademskih studija Profesor biologije može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit iz predmeta Biologija.

Prijemni ispit ne polaže kandidat koji ima položenu opštu maturu. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu vrednuju se rezultati opšte mature. Prijemni ispit ne polažu: stranci; lica sa završenom srednjom školom koja su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta Biogija, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta; lica koja već imaju završen prvi stepen studija, na lični zahtev. Na osnovne studije, bez polaganja prijemnog ispita može da se upiše i student prvog, drugog i trećeg stepena studija pod uslovom: da je savladao deo istog ili srodnog studijskog programa; da je pisani zahtev za upis uz priznavanje položenog prijemnog ispita na srodnom fakultetu, odnosno studijskom programu podneo najkasnije do isteka drugog konkursnog roka za upis; da je uz zahtev podneo i zahtev za priznavanje ispita, studijski program koji je prethodno studirao, kao i uverenje o položenim ispitima uz dokaz da je uplatio troškove odnosno naknadu za priznavanje ispita. Postupajući po zahtevu kandidata za upis, komisija rešava dati zahtev i donosi odluku o potpunom ili delimičnom priznavanju ispita  sa odgovarajućim brojem ESPB.

Redosled kandidata državlјana Republike Srbije u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjeg obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.