Maja A.Karaman

Име и презиме

Маја А. Караман

Звање

ванредни професор

Ужа научна област

Микробиологија, Микологија

Академска каријера

Год.

Институција

Област

Избор у звање

15.05.2015.

Природно-математички факултет, Нови Сад

Микробиологија

Докторат

30.10.2009.

Природно-математички факултет, Нови Сад

Биологија, биохемија

Магистратура

29.04.2002.

Природно-математички факултет, Нови Сад

Биологија, физиологија

Диплома

30.09.1997.

Природно-математички факултет, Нови Сад

Биологија, таксономија

Списак предмета које наставник држи

 

Назив предмета    

Врста студија

1.

Систематика алги и гљива

Основне академске

2.

Јестиве и отровне гљиве

Основне академске

3.

Лековити агенси алги и гљива

Основне академске

4.

Микологија

Основне академске

5.

Биоактивни агенси микроорганизама

Основне академске

6.

Биодеградације

Основне академске

7.

Основи микробиологије

Основне академске

8.

Биоактивни метаболити микроорганизама

Мастер студије

9.

Диверзитет и заштита гљива

Мастер студије

10.

Експериментална микробиологија

Мастер студије

11.

Примењена микологија

Мастер студије

12.

Одабрана поглавља из микологије

Докторске студије

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (10, не више од 20)

М

  1.  

Karaman M., Vesić, M, Stahl., M, Janjić Lj., Novaković M.,  Matavuly M (2012): Bioactive properties of Wild-Growing Mushroom Species Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. from Fruska Gora Forest (Serbia). RPMP Vol. 32: Ethnomedicine and Therapeutic Validation, pp. 361-377.

13

  1.  

Karaman M.A., Novaković M.S., Matavuly M.N. (2012): Fundamental Fungal Strategies in Restoration of Natural Environment. In: Fungi: Types, Environmental Impact and Role in Disease. Editors: Paz Silva A. and Sol M., 2012 Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-61942-671-9. Chapter X, pp: 167-214.

14

  1.  

Karaman M., Matavulj M., Janjic Lj. (2012): Antibacterial agents from lignicolous macrofungi. In: “Antimicrobial agents”, ed. by Varaprasad Bobbarala, InTech, September 9, 2012, Chapter 18. pp: 361-386. ISBN: 978-953-51-0723-1

14

  1.  

Rakić М, Karaman М., Forkapić С., Hansman Ј., Kebert М. Bikit К.  Mrdja D. (2014):  Radionuclides in some edible and medicinal macrofungal species from Tara Mountain, Serbia, Environmental Science and Pollution Research 21:11283–11292.

21

  1.  

Karaman M, Stahl M, Vulić J, Vesić M, Čanadanović-Brunet J. (2013): Wild-growing lignicolous mushroom species as sources of novel agents with antioxidative and antibacterial potentials. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 1-9. (ID: 860584 DOI:10.3109/09637486.2013.860584), ISSN 0963-7486. (print), 1465- 3478 (electronic)

22

  1.  

Bogavac Mirjana, Karaman Maja, Janjušević Ljiljana, Sudji Jan, Radovanović Bojan, Novaković Zoran, Simeunović Jelica, Božin Biljana (2015) Alternative treatment of vaginal infections - in vitro antimicrobial and toxic effects of Coriandrum sativum L. and Thymus vulgaris L. Journal of Applied Microbiology119 (3): 697-710.

22

  1.  

Karaman M., Jovin E., Malbaša R., Matavuly M., Popović M. (2010): Medicinal and edible lignicolous fungi as natural sources of antioxidative and antibacterial agents. Phytotherapy Research, 24, 10: 1473–1481.

22

  1.  

Aleksandra Novaković , Maja A. Karaman , Milan N. Matavulj , Boris M. Pejin , Miona M. Belović , Tanja I. Radusin , Nebojša M. Ilić (2015) An insight into in vitro bioactivity of wild-growing puffball species Lycoperdon perlatum (Pers) 1796, Food and Feed Research, 42 (1), 51-58.

23

  1.  

Karaman A. M., Mimica-Dukic M. N., Knežević P.N., Matavulj N.M. (2007): Antioxidative and antibacterial activity of some lignicolous basidiomicetous fungi from Serbia. Int. J. Med. Mushrooms, 9, 3&4: 330-331.

23

  1. 10.  

Karaman M., Kaišarević S., Somborski J., Kebert M.,Matavuly M. (2009): Biological activities of the lignicolous  fungus Meripilus giganteus (Pers.:Pers.) Karst. Arch. Biol. Sci. 61 (4), 353-361.

23

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

57, h-индекс: 4 (Scopus)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

14

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

2

Међународни

1

Усавршавања:   стручно усавршавање (1 месец – Билатерални пројекат Министарства науке и технолошког развоја са Републиком Словенијом (2005-2007), руководилац: Др Неда Мимица-Дукић Др Нина Гунде Цимерман ” Гљиве као извори биолошки активних материја” No. 1004-012.

Други подаци које сматрате релевантним: члан Микробиолошког и Миколошког друштва Србије

Учесник је 12 пројеката, 6 републичких, 2 покрајинска, 2 градска и 2 међународна (SCOPES-2015/2018 и IPA-2013/2014, финансираних од стране Европске уније). Oд 2013. године члан је ОPTIMA организације (The Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area): у Комисији je за гљиве, за таксономска и друга проучавања гљива Медитерана, заједно са још 14 научника из медитеранских држава. Тренутно је носилац стипендије програма Erasmus Mundus Action 2 SUNBEAM - Structured University mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macro-region, координисаног од стране Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italy), у оквиру које ће имати студијски боравак у трајању од месец дана на Alma Mater Studiorum Universitá di Bologna, Dipartimento di Scienze Agrarie у току 2016. године.