Integrativno učenje u evolucionoj biologiji

Студијски програм : Мастер професор биологије

Назив предмета: ИНТЕГРАТИВНО УЧЕЊЕ У ЕВОЛУЦИОНОЈ БИОЛОГИЈИ

Наставник: Јасмина Лудошки

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Упознавање студената са значајем интегрисања научног приступа у наставни процес и наставне садржаје из Еволуционе биологије. Интеракција између истраживања и практичних знања и наставе омогућава боље разумевање комплексних знања.

Исход предмета

Способност критичког мишљења, вештине и знања за самостално анализирање научних чињеница и њихове примене у наставном процесу, као и креирање наставне активности у складу са новим научним сазнањима.

Садржај предмета

Теоријска настава: Дефинисање појма и значаја интегративног учења еволуционе биологије; Предности интердисциплинарног приступа учењу еволуционе биологије; Интеграција еволуционих истраживања и образовања; Веза наставе еволуционе биологије и научног истраживања: облици повезаности, модели учења засновани на истраживању; Еволуциона биологија као научна пракса: развијање и употреба научних модела у разумевању еволуционих феномена; Научно истраживање и еволуциона биологија: појам, принципи и концепти; Улога научног истраживања у наставном процесу: учење кроз истраживање и импликације на наставу из Еволуционе биологије; Заблуде о настави и учењу базираним на научном истраживању.

Практична настава : Преглед актуелних тема истраживања у еволуционој биологији; Анализа научних радова, идентификовање научних чињеница и увођење савремених научних достигнућа у наставни материjал; Примери примене интегративног приступа у разумевању процеса и феномена у еволуционој биологији; Примери употребе научних модела; Примери наставних активности заснованих на истраживању прилагођени различитим нивоима образовања.

Литература

-Jenkins A, Healey M and Zetter R (2007) Linking Research and Teaching in Disciplines and Departments. The Higher Education Academy, York.

-National Research Council, Center for Science, Mathematics, and Engineering Education (2000) Inquiry and the National Science Education Standards: a guide for teaching and learning. National Academy Press, Washington DC.

-Passmore, C., Stewart, J. (2002) A Modeling Approach to Teaching Evolutionary Biology in High Schools. Journal of Research in Science Teaching, 39(3): 185-204.

-White, P.J.T., Heidemann, M., Loh, M., Smith, J. (2013) Integrative cases for teaching evolution. Evolution: Education and Outreach, 6:17.

-White, P.J.T., Heidemann, M., Smith, J. (2013) A new integrative approach to evolution education. BioScience, 63(7): 586-594.

-White, P.J.T., Heidemann, M., Smith, J. (2015) A cross-course investigation of integrative cases for evolution education. Journal of Microbiology and Biology Education, 16(2): 157-166.

Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе:

Предавања, вежбе, самосталан рад студената (анализа одређеног проблема/теме, кратка презентација, дебата), консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

 

писмени испит

 

практична настава

 

усмени испт

70

колоквијум-и

20

 

 

семинар-и

10