Opšta zoologija

Студијски програм : Мастер професор биологије

Назив предмета: ОПШТА ЗООЛОГИЈА

Наставник: др Зорана Бановачки

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Увод у основне принципе Зоологије који укључују порекло животињског света, класификацију и елементе функционалне морфологије и анатомије  кроз проучавање основних линија бескичмењака и кичмењака у еволутивном концепту.

Исход предмета

Разумевање основних принципа класификације животиња и описивање структурне организације главних животињских типова. Овладавање зоолошком терминологијом и разумевање међусобних односа структура и функција код животиња. Сагледавање разноликости животињског света и разумевање јединства принципа који ту разноликост обезбеђују кроз филогенетски преглед органских ситема.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Разноврсност живог света и основни принципи класификације животиња;  Основне карактеристике и диверзитет животиња; Упоредни еволутивни преглед животињских органских система и њихових функција: интегумент, мишићни и потпорни систем  и локомоција, чула, нервни и ендокрини систем, исхрана и варење, респирација, транспортни систем и циркулација, терморегулација,  осморегулација и систем за екскрецију, репродукција.

Практична настава:

Упознавање са оптичким уређајима: бинокуларна лупа, микроскоп и микроскопска техника. Кроз дискусију на задате теме и уз коришћење трајних микроскопских  препарата,  течних препарата и фиксираног материјала, практична настава тематски прати предавања.

Литература

Основна литература:

Радовић И., Петров Б., 2005: Разноврсност живота 1. Структура и функција, Биолошки факултет Универзитета у Београду

Практикум (Радна свеска) - Бановачки З.,Чабрило Б. (ауторизована скрипта)

Додатна литература:

Miller S.A., Harley J.B.,2009:  Zoology, McGraw-Hill Education, Boston

Springer J.T., Holley D., 2013: An Introduction to Zoology-Investigating the Animal World,  Jones & Bartlett Publishers, Burlington

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе: Теоријска настава и лабораторијске вежбе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активности у току предавања

 

Завршни Тест 1

30

практични испит

20

Завршни Тест 2

30

колоквијум-и

20

Усмени испт - селективно

-

семинар-и