Dragoslav Pavić

Ime, srednje slovo, prezime Dragoslav J. Pavić
Zvanje Vanredni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, od 1999.
Uža naučna odnosno umetnička oblas Fizička geografija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2 011 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Geografija
Doktorat 2006 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Geografija
Magistratura 2002 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Geografija
Diploma 1998 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Geografija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Hidrologija Osnovne akademske studije
2. Hidrologija (šifra DE039) Osnovne akademske studije
3. Hidrogeologija Osnovne akademske studije
4. Potamologija i regulacija rečno-kanalskih sistema Osnovne akademske studije
5. Prirodne osnove turizma Osnovne akademske studije
6. Nautički turizam Osnovne akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Dragićević, S., Nenadović, S., Jovanović, B., Milanović, M., Novković, I., Pavić, D. and Lješević, M. (2010): Degradation of Topciderska river water quality (Belgrade), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 5, 2: 177-183.
  Dolinaj D., PavićD., Savić S. (2008) : Hidrološke karakteristike i problemi hidroakumulacionog sistema Čalma. Glasnik Srpskog geografskog društva 88, 1 : 125-137.
  Pavić, D., Lazić, L., Bogdanović, Ž. and Plavša, J. (2006): Water Regime and the Direction of Drainage of Phreatic Aquifer in the Bačka Loess Plateau. Geographica Pannonica 10: 26-31.
  Pavić, D. (2006): Vodni re ž im i pravci oticanja freatske izdani Ba č ke. Prirodno - matemati č ki fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 1-92.
  Dolinaj, D., Plavša, J. and Pavić, D. (2007): Hydrological Problems of Fish Ponds in Urban Area of Sremska Mitrovica, Geographica Pannonica 11: 22-27.
  Pavić, D., Dolinaj., Dragićević., S. (2009): Termički režim vode i režim leda na reci Tisi u Srbiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sv LVII : 35-46.
  Pavić, D., Mesaroš, M., Živković, N. (2010): Zagađenost i kvalitet vode reke Tise u Srbiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sv. LVI I I, str. 47-62.
  Pavić, D., Mesaroš, M. (2006): Plovidbene karakteristike reke Tise u Srbiji kao preduslov za razvoj nautičkog turizma. Naučno-stručni časopis Turizam, br. 10, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, str. 112-115.
  Pavić, D., Stojanović, V., Mesaroš, M. (2007): Značaj kanalske mreže Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u nautičkom turizmu Vojvodine. Naučno-stručni časopis Turizam, br. 11, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, str. 37-41.
  Lazić, L., Pavić, D., Stojanović, V., Tomić, P., Romelić, J., Pivac, T., Košić, K., Besermenji S., Kicošev, S., Đarmati, Z., Puzović, S., Đureković-Tešić, O., Stojanović, T., Marić, B., Vig, L., Panjković, B., Habijan-Mikeš, V., Sabadoš, K., Delić, J., Kovačević, B., Stojšić, V., Korać, J. (2008): Protected natural assets and ecotourism in Vojvodina. Second revised edition, Faculty of sciences, Department of geography, tourism and hotel management, Novi Sad, 1-271.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 5
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 1
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 1