Elvira Karlović

Ime, srednje slovo, prezime Elvira S. Karlović
Zvanje Redovan profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju 1975. god.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Hemija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1998. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Hemija
Doktorat 1987. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Hemija
Specijalizacija - - -
Magistratura 1977. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Hemija
Diploma 1973. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Hemija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Osnovi hemijske tehnologije Osnovne akademske studije
2. Opasan otpad M H, M ZŽS
3. Životna sredina i održivi razvoj Osnovne akademske studije
4. Čvrst otpad Osnovne akademske studije
5. Upravljanje otpadom Master akademske studije
6. Seminar-životna sredina i otpad Osnovne akademske studije
7. Tehnologija zaštite životne sredine Osnovne akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Mišković D., Karlović E., Dalmacija B. (1984) The investigation of application of dissolved air precipitate flotation in the absence of collector and frother for the purification of wastewater containing metal ions, In studies in Environmental science 23, Chemistry for Protection of the Environment, Elsevir, Amsterdam, 245-252.
  Karlović E., Mišković D. (1991) Kinetics of the removal of heavy metal hydroxides by dissolved air flotation in the presence of sodium oleate as a collector, Chemistry for Protection of the Environment, Ed. by L. Pawlowsaki, W.J. Lacy and J.J. Dlugasz, Plenum Press, New York, 497-506.
  Dalmacija B., Karlović E., Tamaš Z. (1995) Praktikum iz hemijske tehnologije, Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju, Novi Sad.
  Dalmacija B., Karlović E., Tamaš Z., Mišković D. (1996) Purification of high-salinity wastewaters bi activated sludge procedure, Water Research, 30 (2), 295-298.
  Ivančev-Tumbas I., Dalmacija B., Tamaš Z., Karlović E. (1998) Reuse of biologically regenerated activated carbon for phenol removal, Water Research, 32 (4), 1085-1094.
  Karlović E., Dalmacija B., Tamaš Z., Duvnjak S. (1999) Stabilization of electroplating sludge with silicate materials to ensure its safe disposal, Ekologija, 34 (1-2), 41-48.
  Karlović E., Klašnja M. (2000) Upravljanje kvalitetom muljeva iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, “ Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom”, Prirodno-matematički fakultet - Institut za hemiju, Novi Sad, str. 225-240.
  Agbaba J., Dalmacija B., Maleti ć S., Ron č evi ć S, Kr č mar D., Karlović E. (2006) Ozone treatment and biodegradation of anaerobic sugar factory sludge, Advanced oxidation processes in drinking water treatment, Proceedingsof 4 th InternationalConferenceonOxidationTechnologiesforWaterandWastewaterTreatment, 15-17. May, Goslar, Germany, 623-629.
  Karlović E., Agbaba J., Petrovi ć O., Ugar č ina S., Kne ž evi ć P. (2006) Upravljanje kvalitetom vode u distribucionim sistemima , " Kontrolakvalitetavodezapiće " ( Urednici Dalmacija B. i Agbaba J.), Prirodno-matematički fakultet - Departman za hemiju, Novi Sad, 392-470.
  Karlović, E., Dalmacija, B., Tamaš, Z., Prica, M., Ranogajec, J. (2008) Preliminary Evaluation of Galvanic Sludge mmobilization in Clay-based Matrix as Environmentally Safe Process, J. Environ. Sci. Heal., Part A.,Vol. A43, No.5. p528-537

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 50
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 1 3
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 2
Usavršavanja Institut f ü r Siedlungwasserbau und Wasserwirthschaftg ü te, Stuttgart, 20 dana, 1981.god.