Ivana Beara

Ime, srednje slovo, prezime Ivana N. Beara (rođ. Krstić)
Zvanje Docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno- matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 1999.god.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Biohemija lekovitog bilja

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1.03. 2011. PMF u Novom Sadu Biohemija
Doktorat 2010. PMF u Novom Sadu Biohemija
Magistratura 2004. PMF u Novom Sadu Hemija
Diploma 1999. PMF u Novom Sadu Hemija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na akademskim studijama prvog i drugog nivoa

  Naziv predmeta Vrsta studija
  Biohemija lekovitog bilja Osnovne akademske studije
  Ekološka biohemija Osnovne akademske studije
  Eksperimentalne metode za ispitivanje bioloških aktivnosti Master akademske studije
  Ćelijske kulture u biohemiji Master akademske studije
  Fitoterapija Master akademske studije
  Biohemija Osnovne strukovne studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Lesjak, M. M., Beara, I. N., Or č i ć, D. Z., Ana č kov, G. T., Balog, K. J., Franci š kovi ć, M. M., Mimica – Duki ć, N. M. (2011): Juniperussibirica Burgsdorf. as a novel source of antioxidant and anti – inflammatory agents. FoodChem. 124 : 850-856.
  Jankovi ć, T., Menković, N., Zdunić, G., Beara, I., Balog, K., Šavikin, K., Mimica-Dukić, N. (2010): Quantitative determination of aucubin in seven Plantago species using HPLC, HPTLC, and LC - ESI - MS methods. Anal.Lett. 43 : 2487–2495.
  Beara, I., Orčić, D., Lesjak, Mimica-Dukić, N., Peković, B., Popović, M. (2010): Liquid chromatography / tandem mass spectrometry study of anti - inflammatory activity of Plantain ( Plantago L.) species. J.Pharm. Biomed. Anal. 52 : 701-706.
  Beara, I., Lesjak, M., Jovin, E., Balog, K., Anačkov, G., Orčić, D., Mimica-Dukić, N. ( 2009): Plantain ( Plantago L.) as novel sources of flavonoid antioxidants. J. Agric. Food Chem. 57 : 9268-9273.
  Popsavin, V., Popsavin, M., Srećo, B., Krstić, I., Kojić, V., Bogdanović, G. (2006): Synthesis and antitumor activity of new muricatacin and goniofufurone analogues. Eur. J. Med. Chem. 41 : 1217-1222.
  Popsavin, V., Popsavin, M., Krstić, I., Srećo, B., Benedeković, G., Kojić, V., Bogdanović, G. (2006): Enatiodivergent synthesis of muricatacin related lactones from D-xylose based on the latent symmetry concept. Preparation of two novel cytotoxic (+)- and (-)-muricatac in 7-oxa analogues Tetrahedron, 62 : 11044-11053.
  Popsavin, V., Grabež, S., Popsavin, M., Krstić, I., Kojić, V., Bogdanović, G., Divjaković, V. (2004): Wittig reaction with partially protected sugar lactol derivatives. Preparation of highly cytotoxic goniofufurone analogues . Tetrahedron Lett. 45 : 9409-9413.
  Popsavin, V., Grabež, S., Krstić, I., Popsavin, M., Djoković, D (2003): A formal synthesis of (+)-muricatacin from D-xylose. J. Serb. Chem. Soc. 68 : 795-804.
  Popsavin, V., Krstić, I., Popsavin, M. (2003): Enantiopure hydroxylactones from D-xylose. A novel approach to the enantiodivergent synthesis of (+)- and (−)-muricatacin suitable for the preparation of 7-oxa analogues. Tetrahedron Lett. 44 : 8897-8900.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 54 ( scopus)
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 9
Trenutno u češće na projektima Domaći 2
  Međunarodni
Usavršavanja Studijski boravak: 1 mesec na Department of Chemistry, University of Illinois, Urbana, Illinois 2001. god
Drugi podaci koje smatrate relevantnim