Jovana Milutinović

Ime i prezime Jovana J. Milutinović
Zvanje docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, zaposlena od 1.09.2001 godine.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Pedagogija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 200 7 Filozofski fakultet, Novi Sad Pedagogija
Doktorat 2007 Filozofski fakultet, Novi Sad Pedagogija
Specijalizacija      
Magistratura 2003 Filozofski fakultet, Novi Sad Pedagogija
Diploma 1995 Filozofski fakultet, Novi Sad Pedagogija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

  naziv predmeta vrsta studija  
1. Pedagogija Osnovne akademske studije
2. Opšta pedagogija Master akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Milutinović, J. (2003) Humanističkipristupvaspitno-obrazovnojulozimuzeja. Novi Sad : Savez pedago š kih dru š tava Vojvodine ; Vr š ac : Vi š a š kola za obrazovanje vaspita č a.
  Milutinović, J. (2008) Futurološka dimenzija ciljeva obrazovanja i učenja. Pedagogija. God. LXIII Br. 1. 41 – 49.
  Milutinovi ć, J. (2008 ) Ciljeviobrazovanjaiučenjausvetludominantnihteorijavaspitanja 20. veka. Novi Sad. Savez pedagoških društava Vojvodine.
  Milutinović, J. (2009) Različiti pristupi kvalitetu obrazovanja. ZbornikMaticesrpskezadruštvenenauke. Sveska 128. 75 – 88.
  Milutinović, J. (2009) Dalton plan – koncepcija i modifikacija. Pedagogija. LXIV, Br. 1. 23-34.
  Milutinović, J. (2009) Progresivizam u obrazovanju : teorija i praksa. Zbornikinstitutazapedagoškaistraživanja. Vol. 41. Br. 2. 264 – 283.
  Milutinović, J. (2010) Teorije o ukidanju škole – mogućnosti i ograničenja. Pedagogija. God. LXV, Br. 1. 5 – 17.
  Gajić, O., Milutinović, J. (2010) Intercultural dialogue in education: critical reflection in the museum context, Odgojne znanosti (Educational Sciences), Vol. 12, br. 1 (19), 151–165.
  Milutinović, J., Gajić, O. (2010) Intercultural Dialogue in the Museum Context, Us-China Education Review, Vol. 7, No. 7 (serial No. 68), 30–42.
  Milutinović, J. (2011) Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja – put ka kvalitetnom obrazovanju, Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Broj kartonanaučnog radnika: APVNT 500
Ukupan broj citata 7 citata
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 1
Trenutno u češće na projektima Domaći : 3 Međunarodni 1
Usavršavanja Učešće na mnogim domaćim i međunarodnim skupovima.