Milan Matavulj

Ime i prezime Milan N. Matavulj
Zvanje redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, od 01. 10. 1975
Uža naučna odnosno umetnička oblast Mikrobiologija i Biologija algi, gljiva i lišajeva

Akademska karijera

 

  God. Institucija Oblast
Izbor u zvanje 6.10. 1997 Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu Mikrobiologija; Bio-logija algi i gljiva
Doktorat 198 6 Prirod oslovno -matematički fakultet, Zagreb Biologija
Diploma 1974 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Sistematika algi i gljiva (1/2 kursa) Osnovne akademske
2. Mikrobiološki praktikum Osnovne akademske
3. Lekoviti agensi algi i gljiva (1/2 kursa) Osnovne akademske
4. Jestive i otrovne gljive Osnovne akademske
5. Bioaktivni metaboliti mikroorganizama (1/2 kursa) Master akademske
6. Mikologija (1/2 kursa) Osnovne akademske
7. Bioaktivni agensi mikroorganizama (1/2 kursa) Osnovne akademske
8. Biodegradacije (1/2 kursa) Osnovne akademske
9. Diverzitet i zaštita gljiva (1/2 kursa) Master akademske
1 0. Primenj ena mikologija (1/2 kursa) Master akademske
1 1. Biotransformacije Master akademske
1 2. Biodegradacije i biotransformacije Osnovne akademske Zaštita životne sredine

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Gajin, S., Matavulj, M. i Gantar, M. (1987 ): OSNOVI MIKROBIOLOGIJE, NI Ž IH BI LJA KA I G LJI VA, PRAKTIKUM. Univerzitet u N. Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju, 1987
2 Đ ukić, D., Gajin, S., Matavulj, M., Mandić, L. (2000): MIKROBIOLOGIJA VODA (monografija). Prosveta, Beograd, pp. 1-275, ISBN 86-07-01235-5.
3 Radnović D., Matavulj, M., Karaman M. (2007 ): Mikologija. S kripta za studente biologije. Izdavač: P MF Novi Sad, Departman za biologiju i ekologiju u okviru projekta WUS Austria, ISBN 9787-86-7031-118-3.
4 Matavulj M., Flint K.P. (1987): A MODEL FOR ACID AND ALKALINE PHOSPHATASE ACTIVITY IN A SMALL POND. Microbial Ecology: 13, 2: 141-158.
5 Todorovi ć R., Gruji ć S., Kandra č J., MatavuljM. (1989): SOME PROPERTIES OF ß- GLUCOSIDASE FROM Gliocladiumvirens C 2- R 1 .BiotechnologyandAppliedBiochemistry, 11: 459-463.
6 Matavulj M., Bokorov M., Gajin S., Gantar M., Stojilković S., Flint, K.P. (1990): PHOSPHATASE ACTIVITY OF WATER AS A MONITORING PARAMETER .Water Science and Technology, 22, 5: 63-68.
7 Gajin S., Gantar M., MatavuljM., Petrović O. (1990): The long term investigation of the river Danube water Quality in the Yugoslav section according to microbiological parameters. Water Sci. and Technolol.
8 Matavulj M., Molitoris H.P., (1992): FUNGAL DEGRADATION OF POLYHYDROXYALKANOATES AND A SEMIQUANTITATIVE ASSAY FOR SCREENING THEIR DEGRADATION BY TERRESTRIAL FUNGI. FEMS Microbiology Reviews, 103: 323-332.
9 Todorovi ć R., MatavuljM., Kandra č J., Gruji ć S. (1993): Multiplicity of extracellular ß- glucosidase from Gliocladiumvirens C 2 R 1 . Microbios ; 75: 217-226.
10 Mimica - Duki ć N., Bo ž in B., Sokovi ć M., Mihajlovi ć B., MatavuljM. (2003): Antimicrobial and Antioxidant Activities of Three Mentha Species Essential Oils. PlantaMedica ; 69:413-419.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 131
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 11
Trenutno u češće na projektima Domaći 5
  Međunarodni 1
Usavršavanja Od 1979-1980 boravio na doktorskim studijama na Univerzitetu u Koventriju, Engleska; 1990- 1992 boravio na postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Regensburgu, Nemačka. Na studijskim boravcima bio na univerzitetima u Haleu, Bajrojtu, Birmingemu, Londonu, Budimpešti, Temišvaru, Aradu...
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: 1995-2003 predsednik Nacionalnog komiteta za ispitivanje Dunavskog sliva i predstavnik Jugoslavije u Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung, IAD, Beč. S talni član saradnik Odelenja za prirodne nauke Matice srpske; član Naučnog odbora Matice srpske za prirodne nauke. 2002-2003. pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP V za resor Ekomenadžment i saradnja sa javnošću i sa inostranstvom. 2004-2006 šef Katedre za mikrobiologiju. Č lan Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije. Kao asistent nagrađen od studentske organizacije za najbolje održane vežbe.