Miloš Racković

Ime i prezime Miloš Racković
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, od 28.12.1989. godine
Uža naučna odnosno umetnička oblast Računarske nauke

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2.03. 2006 PMF, Novi Sad Računarske nauke
Doktorat 1996 PMF, Novi Sad Računarske nauke
Specijalizacija      
Magistratura 1993 PMF, Novi Sad Računarske nauke
Diploma 1989 PMF, Novi Sad Računarske nauke

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Baze podataka I Osnovne akademske studije
2. Informacioni alati i baze podataka u ekologiji Master akademske studije
3. Baze podataka II Osnovne akademske studije
4. Veštačka inteligencija II Osnovne akademske studije
5. Baze podataka Osnovne akademske studije
6. Veštačka inteligencija Osnovne akademske studije
7. Informacione tehnologije i ekspertni sistemi Master akademske studije
8. Soft. inž. za sist. baza pod. Master akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Surla, D., Racković, M., The Aplication of - transform for Determining a Near - Optimal Path in the Presence of Polyhedral Obstacles, Computing 48, 203-212 (1992).
  Racković, M., Constructing of a Translator for the Robot - Oriented Programming Languages, Journal of Intelligent and Robotic Systems 15: 209-232, 1996.
  Racković, M., Vukobratović, M., Surla, D., Generation of Dynamic Models of Complex Robotic Mechanisms in Symbolic Form, Robotica (1998) volume 16, pp. 23-36.
  Racković, M., Vukobratović, M., Surla, D., On Reducing Numerical Complexity of Complex Robots Dynamics, Journal of Intelligent and Robotic Systems, 24: 269’293, 1999.
  Vidaković, J., Racković, M., Generating Content and Display of Library Catalogue Cards Using XML Technology, Software: Practice and Experience, Volume 36 Issue 5, (25 April 2006), pp. 513-524.
  Ivanović, D., Surla, D., Racković , M., A CERIF Data Model Extension for Evaluation and Quantitive Expression of Scientific Research Results, Scientometrics, (2011) 86: 155-172.
  Racković, M., Surla, D., Generating of the Mathematical Models of Robotic Mechanisms in Symbolic Form, Group of Information Technologies, Novi Sad, 1999. ( In Serbian) – monografija
  Zubić, T., Racković, M., Reporting on Bibliographical Material, Distributed Library Information System BISIS, Group of Information Technologies, Novi Sad, 2004. (In Serbian) – poglavlje u monografiji
  Racković, M., The Basic Models of Neural Networks, Group of Information Technologies, Novi Sad, 2000. ( In Serbian ) – udžbenik
  Racković, M., Škrbić, S., Vidaković, J., Databases I, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Mathematics and Informatics, (Supported by WUS Austria), Novi Sad, 2006. (In Serbian) – skripta

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 37
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 6
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 0