Neda Mimica-Dukić

Ime, srednje slovo, prezime Neda M. Mimica-Dukić
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, 197 9.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Naučna oblast: biohemija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 200 3 Pmf- Novi Sad biohemija
Doktorat 1993 Pmf- Novi Sad biohemija
Specijalizacija      
Magistratura 1987 Pmf- Novi Sad biohemija
Diploma 1978 Pmf- Novi Sad hemija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Osnovi biohemije Osnovne akademske studije
2. Intermedijerni metabolizam Osnovne akademske studije
3. Biohemija lekovitog bilja Osnovne akademske studije
4 Biohemija antioksidantnih sistema Master akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Mimica - Duki ć, N., Bo ž in, B., Sokovi ć, M., Mihajlovi ć, B., Matavulj, M. (2003) Antimicrobial and antioxidant activities of three Mentha L. species essential oils. Planta Medica , 69: 413-419.
2. Mimica-Dukić, N., Božin, B., Soković, M., Simin, N. (2004) Antimicrobial and antioxidant activity of Melissa officinalis (Lamiaceae) essential oil, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52:2485-2489
3 Božin B., Mimica-Dukić N., Simin N. And Anačkov G (2006) Characterization of Essential oils of Some Lamiaceae Species and the Antimicrobial and Antioxidant activities of entire oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 1822-1828.
4. Božin B., Mimica-Dukić, N., Samojlik I., Jovin E. (2007) Antimicrobial and antioxidant properties of Rosmemary and Sage ( Rosmarinus officinalis L. and Savia officinalis L.) essential oil. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55, 7879-7885.
5. Božin B., Mimica-Dukić N., Samojlik I., Anačkov G., Ružica I (2008) Phenolics as antioxidants in garlic ( Allium sativum L., Alliaceae). Food Chemistry, 111 (No4), 925 – 929.
6. Mimica-Dukić. N., Božin B. (2008) Mentha L., (Lamiaceae) as promising sources of bioactive secondary metabolites. Current Pharmaceutical Design, 2008 14, 3141-3150.
7. Beara, I., Lesjak M., Jovin E., Balog K., Or č i ć D., mimica - Duki ć, N. (2009), Plantain ( Plantago L.) Species as Novel Sources of Flavonoid Antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57 (No. 19), 9268-9273.
8. Djurendi ć-Brenesel, M., Mimica-Dukić N., Pilija V., Tasić M. Gender-related differences in the pharmacokinetics of opiate. Forensic Science International, (2010), 194 (No1-3), 28-33.
9. Beara I., Or čić D., Lesjak, M., Mimica-Dukić N., Peković B., Popović M. (2010) Liquid chromatography / tandem mass spectrometry study of anti - inflammatory activity of Plantain ( Plantago L.) species. JournalofBiomedicalandPharmaceuticalAnalysis, 52 (5): 701-706.
10. Lesjak, M., Beara I., Orčić D., Anačkov G., Balog K., Frančišković M., Mimica-Dukić N.( 2010) Juniperussibirica Burgsdorf. as a novel source of antioxidant and anti - inflammatory agents. FoodChemistry , 124, 850-856.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 663 (557-106)
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 81
Trenutno u češće na projektima Domaći 1  
Usavršavanja Farmaceutski fakultet u Atini (Grčka), Univerzitet u Redingu (UK)
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: dekan PMF-a (2009-); rukovodilac tima za međunarodnu saradnju na PMF-u u Novom Sadu (2006-2009);, prodekan za nauku, razvoj i međunarodnu saradnju (200 5 -2006) na PMF-u u Novom Sadu, član Matičnog odbora za hemiju Ministarstva nauke Republike Srbije, presdednik odbora za prirodne nauke, Evropske univerzitetske fondacije Kampus Evrope, član uredništva međunarodnog časopisa Phytotherapy Research, član International Society of Food, Agriculture and Environment. Aktivni recenzent vodećih međunarodnih časopisa: Jornal of Agricultural and Food Chemistry, Food Chemistry, Phytotherapy Research, Planta Medica i dr. Nosilac tri nacionalna projekta osnovnih istraživanja : (1862; 142 036; 172 058).