Slobodan Gadžurić

Ime, srednje slovo, prezime Slobodan B. Gadžurić
Zvanje Docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet (1996)
Uža naučna odnosno umetnička oblast Analitička hemija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 15.02.2008. PMF Novi Sad Hemija
Doktorat 2006. Univerzitet u Provansi, Marsej, Francuska Hemija
Magistratura 2001. PMF Novi Sad Hemija
Diploma 1996. PMF Novi Sad Hemija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Računanje u hemiji Osnovne akademske studije
2. Analitička hemija I Osnovne akademske studije
3 Forenzička hemija Master akademske studije
4. Analitička hemija II Osnovne akademske studije
5. Analitički aspekti zelene hemije Master akademske studije
6. Hemija u umetnosti Master akademske studije
7. Kompleksi u analitičkoj hemiji Osnovne akademske studije
8. Viši kurs analitičke hemije Master akademske studije
9. Analitika sportskih suplemenata Osnovne akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  M. Marinkovi ć, R. Nikoli ć, J. Savovi ć, S. Gadžurić, I. Zsigrai, Sol. Ener gy Mater. & Sol. Cells, 51 401 (1998)
  R. Nikolic, M. Marinovic-Cincovic, S.Gadzuric, I. Zsigrai, Sol. Energy Mater. & Sol. Cells 79 285 – 292 (2003)
  S. Gadzurić, E. Ingier-Stocka, L. Rycerz, M. Gaune-Escard, Z. Naturforsch., 59a 77-83 (2004)
  S. Gadzuric, E. Ingier - Stocka, L. Rycerz, M. Gaune - Escard, J. Alloys & Comp., 397 63-67 (2005)
  L. Rycerz, S. Gadzuric, E. Ingier - Stocka, R. W. Berg, M. Gaune - Escard, J. Nucl. Mat., 344 115-119 (2005)
  L. Rycerz, S. Gadzuric, W. Gong, E. Ingier-Stocka, M. Gaune – Escard, J. M ol. Liq., 131-132, 246-253 (2007).
  E. Ingier-Stocka, L. Rycerz, S. Gadzuris, M. Gaune-Escard, J. Alloys & Comp. 450, 162-166 (2008).
  C. Suh, S. Gadzuric, M. Gaune–Escard and K. Rajan, Z. Naturforsch. A, 64a, 467-477 (2009).
  M. Vrane š, S. Gadžurić, S. Dožić , I. Zsigrai, J. Chem. Eng. Data, 55(5), 2000-2003 (2010)

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 146 (izvor: Matica Srpska, 2011.)
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 40
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 1
Usavršavanja Universite deProvence, Marseille France (2002-2006), Iowa State University, Ames IA USA (2006), Rensselaer Polytechnic Institute, Troy NY USA (2004), Kemisk Institute Lyngby Danmark (2004)
Drugi podaci koje smatrate relevantnim :
  • Bio angažovan u nastavi na Medicinskom fakultetu (smer: farmacija) Univerziteta u Novom Sadu od osnivanja smera 2000.godine do 01.10.2009.
  • Gostovao kao predavač na Ecole Polytechnique, Marseille, Francuska.
  • K njige i udžbenici: 1. I. Žigrai, Đ. Vaštag, S. Gadžurić, Analitička hemija – neorganska kvalitativna analiza, PMF Novi Sad, 2011; 2. N. Perišić-Janjić, T. Đaković-Sekulić, S. Gadžurić, Opšta hemija, PMF, Novi Sad, 2008.