Stevan Savić

Ime, srednje slovo, prezime Stevan M. Savić
Zvanje docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada PMF – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 09.06.2007
Uža naučna odnosno umetnička oblast Fizička geografija, Klimatologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009 PMF, Novi Sad Geografija, fizička geografija
Doktorat 2009 PMF, Novi Sad Geografija, fizička geografija
Magistratura 2006 PMF, Novi Sad Geografija, fizička geografija
Diploma 2002 PMF, Novi Sad Geografija, fizička geografija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Globalne klimatske promene Osnovne akademske studije
2. Klimatologija i pedologija Osnovne akademske studije
3. Geografija prirodnih raznolikosti Vojvodine II Osnovne akademske studije
4. Terenska nastava 2 Osnovne akademske studije
5. Klimatološko-hidrološki geouticaji Osnovne akademske studije
6. Kvantitativne metode u geo-naukama Osnovne akademske studije
7. Primenjena klimatologija Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Savić, S., Petrović, P. and Milovanović, B. 2010. Homogenisation of Mean Air Temperature Data Series from Serbia. European Geosciences Union – General Assembly 2010, Vienna, Austria, 02-07 May 2010, Geophysical Research Abstract Vol. 12, EGU2010-5521-1.
2. Tošić, I., Unkašević, M. and Savić, S. 2008. Analysis of tropical days in Serbia. European Geosciences Union – General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13-18 April 2008, Geophysical Research Abstracts Vol. 10, EGU2008-A-04661.
3. Ducić, V., Savić, S. and Luković, J. 2008 . Contemporary temperature changes at the ground surface and in the troposphere over Vojvodina, Serbia. Geographica Pannonica 12, 2 : 56-61.
4. Dolinaj, D., Pavić, D. i Savić, S. 2008. Hidrološke karakteristike i problemi hidroakumulacionog sistema Čalma. Glasnik Srpskog geografskog društva 88, 1: 125-137.
5. Lazić, L., Savić, S. and Tomić, Ž. 2006. Analysis of the temperature characteristics and trends in Novi Sad area (Vojvodina, Serbia). Geographica Pannonica 10: 14-21.
6. Markovi ć, S. B., Hambach, U., Gaudenyi, I., Jovanovi ć, M., Z ö ller, L., Machalett, B., Savić, S., Romeli ć, J., Plav š a J. and Mesaro š, M. 2006. An introduction to the Late Pleistocene Loess-paleosol Sequence at Susek (Vojvodina, Serbia). Geographica Pannonica 10: 4-8.
7. Markovi ć, S. B., Oches, E. A., McCoy, W. D., Savić, S., Gaudenyi, T., Jovanovi ć, M., Stevens, T., Walther, R., Ivani š evi ć, P. and Galovi ć, Z. 2005. Paleoclimate record in the Late Pleistocene loess-paleosol sequence at Petrovaradin Brickyard (Vojvodina, Serbia), Geologica Carpathica 56, 6: 545-552.
8. Savić, S. 2009. Kretanje ekstremnih temperatura vazduha na području Vojvodine u periodu 1951-2000. Doktorska disertacija u rukopisu. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, 1-261.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 9 SCI; 3 (Srpski citatni indeks)
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 1 SCI ; 4 naučna rada u časopisima verifikovanim odlukom Matičnog odbora za Geonauke
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni -
Usavršavanja Wegener Center for Climate and Global Change, University of Graz, Austria (31. August – 30 September 2010)
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: 01.01.2008.- tehnički urednik međunarodnog naučnog časopisa GEOGRAPHICA PANNONICA