Tatjana Bugarski

Ime i prezime Tatjana Bugarski
Zvanje Vanredni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Pravni fakultet u Novom Sadu
Uža naučna odnosno umetnička oblast Krivičnopravna

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2011. Pravni fakultet u Novom Sadu Krivičnopravna
Doktorat 19.05.2006. Pravni fakultet u Novom Sadu Krivično procesno pravo
Specijalizacija      
Magistratura 01.07.2003. Pravni fakultet u Novom Sadu Krivično procesno pravo
Diploma 28.03.2000. Pravni fakultet u Novom Sadu Opšti smer

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Krivično procesno pravo Osnovne akademske studije
2. Kriminalistka – metodika Osnovne akademske studije
3. Osnove prava životne sredine Osnovne akademske studije
4. Praktično (kliničko) pravno obrazovanje u oblasti prava životne sredine Osnovne akademske studije
5. Modeli istražnog postupka u savremenom krivičnom pravu master akademske studije
7. Krivično-pravni aspekti zaštite životne sredine master akademske studije
8 Osnove ekološkog prava Osnovne akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 „ Pranje novca (borba protiv pranja novca u Srbiji i međudržavna saradnja“, rad prezentovan na Interkatedarskom sastanku katedara krivičnopravnih nauka u Temišvaru, maja 2005. Rad je objavljen u posebnom dvojezičnom (srpsko-rumunskom) tematskom Zborniku Pravnog fakulteta u Temišvaru 2006, str. 419-441; R 71 (1,5)
2 „ Elektronski nadzor komunikacija“, rad saopšten na sastanku katedara krivičnopravnih nauka (Segedin, Temišvar, Novi Sad), održanom u Novom Sadu na temu: Organizovani kriminalitet. Rad je objavljen u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1/2005, tematsko izdanje: Univerzalne karakteristike i regionalne i nacionalne specifičnosti organizovanog kriminaliteta, str. 249-266; R 71 (1,5)
3 „ Posebne odredbe Zakonika o krivičnom postupku za krivična dela organizovanog kriminala u Srbiji“, rad saopšten na sastanku katedara krivičnopravnih nauka u Segedinu oktobra 2003 na temu: Aktuelna pitanja srpskog i mađarskog krivičnog i krivičnoprocesnog prava. Rad je objavljen u dvojezičnom (srpsko-mađarskom) Zborniku Pravnog fakulteta u Segedinu 2004, str. 129-139; R 71 (1,5)
4 „ Pranje novca (preventivne mere, represivne mere i međudržavna saradnja)“ rad predat i primljen u redakciji Zbornika Pravnog
5 „ Borba protiv organizovanog kriminala i terorizma na međunarodnom nivou“, Pravni život 12/2006, str. 539-550; R 52 (3)
6 „ Automatska kompjuterska obrada podataka kao posebna istražna radnja“, Glasnik AKV 10-11/2006, str. 602-615; R 62 (1,5)

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 18
Trenutno u češće na projektima Domaći: 3
  Međunarodni
Usavršavanja Specijalistički kurs: DirittoPenaleInternazionale:Cooperazione Internazionale in Materia Penale, Sicilija (Sirakuza), 16-29. maja 2004. godine