Master ekolog plan 2013

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u različitim oblastima ekologije i zaštite životne sredine.

Vrsta studija i ishod procesa učenja


Master akademske studije ekološkog profila imaju jednogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 60 ESPB.

U zavisnosti od odabranog modula (Zaštita prirode i održivi razvoj, Ekološki inženjering i Hidrobiologija) po završetku studija formiraju se stručnjaci sposobni da rade i rukovode u primarno ekološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, u naučno-istraživačkim laboratorijama za kontrolu kvaliteta i u institucijama koje se bave zaštitom prirode. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stručnjacima njegovu laku primenu u praksi.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv


Lice koje završi master akademske studije stiče stručni naziv: Master ekolog

 

Uslovi za upis na studijski program


Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama ekologije i sakupljenih 240 ESPB. Za upis na studije mogu konkurisati i lica sa završenim srodnim osnovnim akademskim studijama i sakupljenih 240 ESPB. Komisija za master studije uz konsultacije sa rukovodiocem studijskog programa, po potrebi određuje kandidatu manji ili veći broj dopunskih predmeta, iz programa osnovnih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta (koji ne ulaze u fond ESPB propisanih odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija). Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu dužine studiranja i opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama.

Trajanje studija

 

Master akademske studije studijskog programa MASTER EKOLOG traju 1 godinu (2 semestra)
Ukupan broj časova aktivne nastave razlikuje se u odnosu na odabrani modul i izborne predmete, a izražen je minimumom od 675 časova aktivne nastave.

 

Bodovna vrednost


Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta (Knjiga predmeta).

 

Bodovna vrednost studijskog programa MASTER EKOLOG je minimum 60 ESPB.

 

Završni rad


Studijskim programom predviđena izrada završnog rada. Bodovna vrednost završnog rada na master akademskim studijama ekologije je 25 ESPB.

 

Preduslovi za upis predmeta


Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u Knjizi predmeta.

 

Izborni predmeti


Svi izborni predmeti definisani su u okviru ovog studijskog programa te ih student bira sa liste ponuđenih izbornih predmeta, sa mogućnosti da jedan predmet bira iz drugog modula ili studiskog programa master akademskih studija.

 

Prelazak sa drugih programa


Prelazak na studijski program Master ekolog sa drugih srodnih studijskih programa može se vršiti prenošenjem ESPB. Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB propisani su opštim aktom Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.