Master biolog plan 2017

Cilј studijskog programa je obrazovanje i osposoblјavanje studenata za stručni i naučni rad u različitim užim naučnim oblastima biologije.

 

Vrsta studija i ishod procesa učenja

 

Master akademske studije biološkog profila imaju jednogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakuplјenih najmanje 60 ESPB.

 

U zavisnosti od odabranog modula (Botanika, Zoologija, Mikrobiologija, Molekularna biologija ili Fiziologija životinja) po završetku diplomskih akademskih studija formiraju se stručnjaci sposobni da rade i rukovode u primarno biološkim laboratorijama različitih industrijskih grana i u naučno-istraživačkim laboratorijama. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stručnjacima njegovu laku primenu u praksi.

 

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

 

Lice koje završi master akademske studije biologije stiče akademski naziv:

Master biolog

Detalјnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul navodi se u dodatku diplomi.

 

Uslovi za upis na studijski program

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama biologije i sakuplјenih 240 ESPB. Za upis na studije mogu konkurisati i lica sa završenim srodnim osnovnim akademskim studijama. U slučajevima kada kandidat za upis dolazi sa srodnih akademskih studija, Komisija za master studije uz konsultacije sa rukovodiocem studijskog programa, po potrebi određuje kandidatu manji ili veći broj dopunskih predmeta, iz programa osnovnih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta (koji ne ulaze u fond ESPB propisanih odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija). Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu dužine studiranja i opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama.