Master profesor biologije plan 2013

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni rad predmetnih nastavnika - profesora biologije, osposobljenih za rad u osnovnim i srednjim školama, kao i za stručni rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama u organima uprave.

Vrsta studija i ishod procesa učenja


Master akademske studije imaju jednogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 60 ESPB.

Po završetku master studija formiraju se stručnjaci sa kvalifikacijama za predmetne nastavnike biologije u osnovnim i srednjim školama. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stručnjacima njegovu laku primenu u praksi.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv


Lice koje završi master akademske studije stiče stručni naziv: Master profesor biologije.

 

Uslovi za upis na studijski program


Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim osnovnim akademskim studijama  usmerenja Diplomirani profesor biologije i sakupljenih 240 ESPB. Za upis na studije mogu konkurisati i lica sa završenim srodnim osnovnim akademskim studijama i sakupljenih 240 ESPB. Komisija za master studije uz konsultacije sa rukovodiocem studijskog programa, po potrebi određuje kandidatu manji ili veći broj dopunskih predmeta, iz programa osnovnih studija na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta (koji ne ulaze u fond ESPB propisanih odgovarajućim studijskim programom master akademskih studija). Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu dužine studiranja i opšteg uspeha postignutog na osnovnim akademskim studijama.

Trajanje studija

 

Master akademske studije studijskog programa MASTER PROFESOR BIOLOGIJE traju jednu godinu (dva semestra)
Ukupan broj časova aktivne nastave, ukoliko student bira izborne predmete sa najmanjim fondom aktivne nastave izražen je minimumom od 705 časova aktivne nastave godišnje.

Bodovna vrednost

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta (Knjiga predmeta).

 

Bodovna vrednost studijskog programa MASTER PROFESOR BIOLOGIJE je najmanje 63 ESPB.

 

Završni rad

 

Studijskim programom predviđena izrada završnog rada. Bodovna vrednost završnog rada na master akademskim studijama je 20 ESPB.

 

Preduslovi za upis predmeta

 

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u Knjizi predmeta.

 

Izborni predmeti

 

Svi izborni predmeti definisani su u okviru ovog studijskog programa te ih student bira sa liste ponuđenih izbornih predmeta.

 

Prelazak sa drugih programa

 

Prelazak na studijski program Master profesor biologije sa drugih srodnih studijskih programa može se vršiti prenošenjem ESPB. Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB propisani su opštim aktom Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.