Struktura studijskog programa

Strukturu studijskog programa MASTER PROFESOR BIOLOGIJE čini skup obaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome drugog stepena akademskih studija obrazovno-naučnog polja Prirodno-matematičkih nauka.


Kurikulum jednogodišnjih studija čini ukupno:
Tri obavezna predmeta, obavezna školska praksa, četiri izborna predmeta i završni (master) rad.


Svaki predmet iz studijskog programa iskazan je brojem ESPB, a obim studija izražen je zbirom ESPB. U svakoj školskoj godini zbir od najmanje 60 ESPB odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari školska praksa i terenska nastava), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i drugih vidova angažovanja.


Od ukupno 63 ESPB izborni predmeti, uključujući i završni (master) rad zastupljeni su sa 42 ESPB.


U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta u odnosu na ukupan broj ESPB i to:

  • naučni, odnosno umetničko-stručni predmeti zastupljeni su u zavisnosti od izbornosti, sa minimumom od 6 ESPB.
  • stručno-aplikativni predmeti zastupljeni su u zavisnosti od izbornosti, sa minimumom od 8 ESPB.
  • Akdemsko-opšteobrazovni i teorijsko - metodološki predmeti ponuđeni su u kategoriji izbornih predmeta, tako da ih studenti u zavisnosti od svog interesovanja mogu birati, ali ovi tipovi predmeta ne moraju se naći u svakom konkretnom kurikulumu.