Diplomirani biolog plan 2013

 

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u oblasti biologije.


Vrsta studija i ishod procesa učenja


Osnovne akademske studije Ι stepena biološkog profila imaju četvorogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 240 ESPB.

Po završetku studija biologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u primarno biološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, kao i u naučno-istraživačkim laboratorijama.


Stručni, akademski, odnosno naučni naziv


Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani biolog prvog stepena akademskih studija.
Detaljnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul (Biolog ili Molekularni biolog) navodi se u dodatku diplomi.


Uslovi za upis na studijski program


Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za upis je položeni prijemni ispit iz Biologije. Redosled kandidata u konačnoj rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Trajanje studija

 

Osnovne akademske studije studijskog programa DIPLOMIRANI BIOLOG traju 4 godine (8 semestara)
Ukupan broj časova aktivne nastave na pojedinim godinama studija iznosi: prva godina 780 časova aktivne nastave godišnje, druga godina 855 časova aktivne nastave godišnje, treća godina 720 časova aktivne nastave godišnje. Na četvrtoj godini studija na modulu Biolog broj časova aktivne nastave godišnje iznosi 795, a na modulu Molekularni biolog 765 časova

Bodovna vrednost

 

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u tabeli rasporeda predmeta po semestrima i godinama studija, kao i u tabelama specifikacije predmeta (Knjiga predmeta).

 

Bodovna vrednost studijskog programa DIPLOMIRANI BIOLOG uključujući modul Biolog je 243, a ukoliko se student odluči za modul Molekularni biolog nakon 4 godine studija steći će minimum od 244 ESPB.

 

Završni rad

 

Studijskim programom nije predviđena izrada završnog rada.

 

Preduslovi za upis predmeta


Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u Knjizi predmeta.

 

Izborni predmeti


Izborni predmeti sa srodnih studijskih programa (studijski program Diplomirani ekolog) ponuđeni su studentima studijskog programa Diplomirani biolog i nalaze se u listama ponuđenih izbornih predmeta.

 

Prelazak sa drugih programa

 

Prelazak na studijski program Diplomirani biolog sa drugih srodnih studijskih programa može se vršiti prenošenjem ESPB. Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB propisani su opštim aktom Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.