Knjiga predmeta

zipKnjiga predmeta - osnovne studije (ćirilica).zip

ZIP arhiva sa svih 120 predmeta u PDF formatu.

Veličina: 9.5MB

zipKnjiga predmeta - osnovne studije (latinica).zip

ZIP arhiva sa svih 120 predmeta u PDF formatu.

Veličina: 8.8MB

Biohemija lekovitog bilja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa najznačajnijm biološki i farmakološki aktivnim klasama sekundarnih biomolekula u biljkama. Da steknu znanje o osnovnim putevima njihove biosinteze i mehanizmima farmakološkog delovanja. Da se upoznaju sa najznačajnijim dostignućima u primeni droga i fitopreparata u savremenoj medicini. Da savladaju osnovne laboratorijske tehnike za izolovanje i hemijsku determinaciju farmakološki aktivnih prirodnih jedinjenja.


Terenska nastava 4

Upoznavanje studenata sa prirodnim vrednostima nekoliko prirodnih dobara u Srbiji, njihovim funkcionisanjem, načinom upravljanja, i konzervacionim projektima koji se u njima odvijaju.


Zaštita od buke

Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama, štetnim dejstvom i merama zaštite od buke


Geografija životne sredine

Cilj predmeta je osposobiti studente za prenošenje znanja o opštim i specifičnim problemima životne sredine i razumevanje značaja geografskih procesa za funkcionisanje životne sredine, odnosno, funkcionisanje geoekoloških procesa, kao i definisanje, razumevanje i insistiranje na sprečavanju geoekoloških degradacija. To se postiže kroz realizaciju sledećih zadataka: ustanoviti pojam životne sredine, određivanje značaja geografskih procesa za funkcionisanje životne sredine, definisanje pojma zagađivanja i degradacije, objašnjenje globalne ugroženosti planete, definisanje održivog razvoja, objašnjenje sistema upravljanja životnom sredinom.


Psihologija učenja

Cilj ovog predmeta je da budući nastavnici steknu osnovni uvid u potrebe i mogućnosti učenika starijih osnovnoškolskih i srednjoškolskih uzrasta, kao i da bolje razumeju svoju složenu ulogu u obrazovnom procesu.


Kvalitet vode za piće

Upoznavanje studenta sa hemijskim, mikrobiološkim, biološkim i zdravstvenim aspektom vode za piće. Osposobljava za kontrolu kvaliteta pripreme vode za piće.


Engleski jezik B1-B2

Savladavanje karakteristika opšteg akademskog registra kao i engleskog jezika specifičnog za užu stručnu oblast. Razvijanje pojedinih akademskih jezičkih veština u cilju uspešnog korišćenja engleskog jezika za potrebe studiranja i daljeg usavršavanja u struci.


Biologija algi i gljiva

Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama glavnih taksonomskih grupa algi, gljiva i lišajeva, njihove biologije i ekologijekako bi se mogla shvatiti njihova filogenija, distribucija i značaj u prirodnim ekosistemima.


Hemija

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju s opštim principima hemije što će činiti osnovu za razumevanje predmeta na višim godinama kao što su: biohemija, molekularna biologija, fiziologija i sl.


Anatomija i morfologija biljaka

Sticanje znanja o spoljno-morfološkoj i anatomskoj građi biljnih organa kao i razmnožavanju biljaka.


Biofizika

Osposobljavanje studenata za indirektno uključivanje u savremene tokove istraživanja jednog od najneistraženijih oblasti


Biohemija

Predmet Biohemija ima za cilj da upozna studente sa osnovama molekularne organizacije ćelije i osnovnim metaboličkim procesima.


Histologija sa embriologijom

Cilj ovog predmeta je da kroz teoriski i praktični deo nastave pruži studentima saznanja o strukturi i funkciji animalnih tkiva i organa, kao i o osnovnim principima biologije razvoja animalnih organizama, odnosno embriologije


Matematika sa statistikom

Upoznavanje sa osnovnim elementima klasične matematike i osnovnim metodama primenjene matematike. Upoznavanje sa osnovnim statističkim alatima i statističkim zaključivanjem.


Osnove molekularne biologije

Cilj predmeta Osnove molekularne biologije je da pruži studentima osnovno teorijsko znanje iz oblasti molekularne biologije kao i da ih upozna sa osnovnim tehnikama koje se koriste u ovoj oblasti


Praktikum iz biohemije i fiziologije životinja

Cilj predmeta je da se student upozna sa biohemijskom laboratorijom i stekne neophodno znanje i veštinu za izvođenje biohemijskih analiza.


Fiziologija biljaka

Sadržajkursa koji obuhvata upoznavanje sa osnovnim biohemijskim ifiziološkim procesima (mehanizmima) tokomrastenjairazvićabiljaka je koncipiran sa ciljem da obezbedi bazuzarazumevanjeulogebiljakauprimarnojprodukcijiorganskematerije.


Genetika

Cilj predmeta je razumevanje i usvajanje procesa i mehanizama prenosa, strukture i ekspresije genetičkih informacija na nivoima molekula, hromozoma, organizma i populacija.


Evoluciona biologija

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim metodama i mehanizmima evolucionih promena. Predmet je proučavanje adaptivnog značaja genetičke varijabilnosti populacija i mehanizama koji su odgovorni za nastanak i održavanje raznovrsnosti na fenotipskom i molekularnom nivou.


Fiziologija životinja

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim fiziološkim principima, mehanizmima očuvanja homeostaze i funkcionalne organizacije organskih sistema na primeru sisarskog organizma.


Humana biologija

Da studenti steknu osnovna znanja o ljudskim osobinama i njihovom ispoljavanju kod pojedinaca, porodica i populacija. Metodici ispitivanja ljudskog organizma i varijabilnosti savremenih ljudi.


Genetika populacije

Cilj predmeta je razumevanje i usvajanje procesa i mehanizama prenosa, strukture i ekspresije genetičkih informacija na nivoima molekula, hromozoma, organizma i populacija.


Preparacija ćelija i tkiva životinja

Upoznavanje sa metodama izrade trajnih mikroskopskih preparata u histologiji i sa procedurom obrade uzoraka za ispitivanja na elektronskom mikroskopu.


Lekovite biljke

Upoznavanje sa značajem lekovitih biljaka, njihovom primenom, načinima sakupljanja i gajenja. Ukazivanje na lekovito dejstvo i na biološki aktivne materije koje poseduju, kao i na faktore ugrožavanja i zakonske mere zaštite samoniklih lekovitih biljaka u Srbiji.


Virusologija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima građe i multiplikacije acelularnih mikroorganizama, kao i sa najznačajnijim predstavnicima virusa bakterija, biljaka i životinja i njihovim značajem.


Uporedna anatomija i sistematika hordata

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima koji će se koristiti tokom kursa, embrionalnim razvićem kičmenjaka, opštim odlikama tipa (phylum-a) hordata (Chordata), zatim sa uporednim prikazom građe organskih sistema klasa kičmenjaka. Takođe je cilj kursa upoznavanje sa građom i sistematikom najpre subphylum-a Tunicata i Acrania, a zatim sa sistematikom i poreklom kičmenjaka (subphylum Vertebrata)


Osnove mikrobiologije

Cilj predmeta je da se studentima biologije omogući razumevanje osnovnih principa morfologije, genetike, fiziologije, razmnožavanja, taksonomije, patogenosti, ekologije i primene mikroorganizama, sa posebnim osvrtom na prokariote. Stečeno znanje predstavlja osnov za druge obavezne i/ili izborne predmete iz oblasti mikrobiologije.


Sistematika i osnove filogenije viših biljaka

Upoznavanje sa osnovnim sitematskim grupama viših biljaka,o njihovom poreklu, srodničkim vezama, diverzitetu i karakteru, njihovom morfologijom, evolucijom i filogenijom. Sagledavanje osnovnih filogenetskih pravaca u razvoju viših biljaka. Osnova za druge botaničke predmete.


Ekologija biljaka

Cilj predmeta je upoznavanje sa fitoekološkim disciplinama, prvenstveno autekologijom i sinekologijom, uzajamnim uticajima ekoloških faktora kako na biljne populacije, tako i na biljne zajednice, odnosno fitocenoze, sa posebnim težištem na njihovoj neodvojivosti. Upoznavanje sa tipovima vegetacije na zemlji, kao i sa elementima biocenologije i populacione ekologije biljaka.


Ekologija životinja

Upoznavanje sa odnosima jedinki organizama i uslova sredine (abiotičkim i biotičkim); Pojmom i atributima populacije; karakteristikama životne zajednice, ekosistema i životnih oblasti; položajem čoveka u biosferi i ekološkim promenama pod njegovim uticajem.


Sinantropni glodari

Student treba da stekne znanje o vrstama glodara koji su vezani za urbane ekosisteme, o njihovom epidemiološkom i ekonomskom značaju, kao i o vidovima metoda koje se koriste u njihovom suzbijanju. Savladavanje osnovnih standardnih metoda prikuljanja i obrade materijala u zoološkim istraživanjima.


Lekoviti agensi algi i gljiva

Kurs ima za cilj razumevanje značaja algi i gljiva kao producenata bioaktivnih materija i osposobljavanje studenata da rukuju jednostavnim biotehnološkim procesima produkcije bioaktivnih materija mikrobnog porekla.


Metodologija naučno-istraživačkog rada

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim metodama u naučnom radu i metodama prezentacije naučnih rezultata u pisanoj formi i u vidu usmenog izlaganja. Studenti se na osnovu programa koji obuhvata sve etape naučnoistraživačkog rada pripremaju za samostalan rad, rad u okviru naučnog projekta i prezentaciju naučnih rezlutata.


Uporedna fiziologija životinja

Cilj predmeta je proučavanje fundamentalnih mehanizama koje životinje koriste za očuvanje stalnosti unutrašnje sredine u stalnoj borbi za opstanak. Veliki dijapazon beskičmenjačkih i kičmnjačkih vrsta biće izučavan sa aspekta značajnosti u evoluciji organskih sistema, osnosno mehanizama koje su različite životinje razvile u borbi sa uobičajenim problemima okruženja, kao i sa aspekta specifičnih mehanizama koje životinje koriste da bi se izborile sa ekstremnim uslovima sredine.


Instrumentalne metode u biologiji

Program predmeta je koncipiran tako da omogući studentima upoznavanje sa teoretskim i praktičnim osnovama različitih instrumentalnih metoda koje se koriste u biološkim, biohemijskim i fiziološkim istraživanjima za izučavanje ćelijskih struktura, procesa i mehanizama u metabolizmu.


Alergijske biljke

Upoznavanje sa pretstavnicima različitih sistematskih kategorija viših biljaka izazivačima polenske i/ili kontakt alergije, njihovom biologijom, ekologijom i značajem u biljnom pokrivaču.


Antropogeneza

Cilj predmeta je sagledavanje mehanizama odgovornih za nastanak i distribuciju anatomski savremenog čoveka. Zadaci predmeta su upoznavanje studenata sa savremenim genetičkim podacima o poreklu čoveka i mestu na univerzalnom drvetu života. Takođe, na osnovu savremenih podataka radiometrijskog datiranja, funkcionalne morfologije, arheoloških i molekularnih podataka će se analizirati evolucija linije razvoja čoveka u periodu od oko 5 miliona godina.


Endokrinologija

Predmet Endokrinologija imali za cilj da studentima omogući bazičan uvid u ovu granu fiziologije, kao i da ih uputi u glavna područja kojima se danas ova nauka bavi. Isto tako cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju i sa najvažnijim metodama za ispitivanje endokrinih funkcija.


Zaštita životne sredine

Predmet Zaštita životne sredine predstavlja multidisciplinarnu oblast u kojoj se prepliću biologija, ekologija,tehnologija, ekonomija, pravo, politika, i druge discipline. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa procesima vezanim za životnu sredinu i da ukaže na složenostproblematike koju zaštita životne sredine tretira. Posebna pažnja se poklanja analizi posledica delovanja antropogenogfaktora na planeti i aktivnostima kojemogu da zaštite od posledica dalje degradacije. Posmatraju se različite komponente životne sredine (voda, vazduh, zemljište, hrana).


Tehnike u molekularnoj biologiji

Cilj predmetaTehnike u molekularnoj biologiji je da pruži studentima teorijsko i praktično znanje koje se odnosi na eksperimentalni pristup u oblasti molekularne biologije, odnosno savladavanje teorijske osnove, principa, mehanizama i primene metoda (tehnika) za istraživanja u molekularnoj biologiji.


Mehanizmi ćelijske komunikacije

Cilj predmeta je da studenti steknu osnovne pojmove o načinu komunikacije između ćelija i njihovog okruženja, kao i signalnim putevima kojima se ostvaruje prenos informacija u samoj ćeliji do krajnjih efektornih sistema.


Molekularna genetika

Predmet predstavlja nadogradnju fundamentalnih postavki klasične genetike i njegov osnovni cilj je upoznavanje studenata sa fenomenom kontrole genske ekspresije koji uključuje sadejstvo genetičke osnove, epigenetičkih fenomena i srediskih faktora. Praktični deo kursa posvećen je bazičnim tehnikama molekularne genetike koje se koriste u brojnim disciplinama moderne biologije, medicine i poljoprivrede.


Molekularna i ćelijska fiziologija

Cilj kursa je da studenti steknu saznanja o mehanizmima koji obezbeđuju funkcije osnovnih tipova ćelija u organizmu životinja


Biotehnologija

Cilj predmeta je da se studenti osposobe da rešavaju aktuelne probleme čoveka iz svakodnevnog života pronalaženjem rešenja koja već postoje u prirodi ili se mogu na osnovu poznatih prirodnih zakonitosti izvesti u laboratoriji zahvaljujući metaboličkim aktivnostima prokariota i eukariota.


Molekularna biologija eukariota

Cilj predmeta Molekularna biologije eukariotaje da studente opširnije upozna sa najnovijim saznanjima iz oblasti molekularne biologije i funkcionalne organizacije ćelije kod eukariota i da ih upozna sa osnovnim tehnikama koje se koriste u njenom izučavanju.


Osnovi molekularne i ćelijske imunologije

Cilj predmeta je proučavanje mehanizama imunog sistema na nivou ćelija i molekula.


Metode u strukturnoj biologiji

Strukturna biologija omogućava razumevanje mehanizma rada molekularnih komponenti u biološkim procesima. Cilj predmeta Metode u strukturnoj biologiji je da studentima približi metode koje se koriste za određivanje strukture glavnih biomolekula i interakcija među njima kao i da pojasni vezu između strukture i funkcije.


Molekularna evolucija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa dinamikom evolucionih promena na molekularnom nivou, faktorima odgovornim za nastanak promena, tj. evolucionim procesima, nastanak evolucionih novina, efekat različitih molekularnih mehanizama na strukturu gena i genoma, kao i osnovnim metodama statističke analize molekularnih podataka. Predmet predstavlja nadogradnju nastavnim jedinicama predmeta Evoluciona biologija.


Kultura ćelija i tkiva

Cilj predmeta je da pruži studentima osnovno teorijsko znanje i eksperimentalno iskustvo iz oblasti uspostavljanja primarne kulture, propagacije ćelija u kulturi, kinetike rasta ćelijskih linija, transformacije,klonalne propagacije, kao i genetskim transformacijama.


Bakteriologija

Cilj predmeta je sinteza i proširivanje znanja iz oblasti bakteriologije stečenih kroz predmete Biologija ćelije i Osnovi mikrobiologije/Opšta mikrobiologija.


Mikologija

Predmet predstavlja nadgradnju na osnovni kurs Biologija algi i gljiva i ima za cilj upoznavanje sa biologijom, značajem i primenom ove velike grupe organizama, u novije vreme izdvojene u posebno carstvo..


Algologija

U okviru predmeta se sagledava uloga i značaj mikroalgi i cijanobakterija u prirodnim ekosistemima, u cilju pripreme studenata za mogućnost primene stečenog znanja kroz rešavanje različitih problema koji se odnose na kvalitet i zaštitu životne sredine uz primenu principa održivog razvoja. Takođe se značaj algi i cijanobakterija sagledava kroz njihov bioindikatorski, biotehnološki i biomarkerski značaj.


Biologija ćelije

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim strukturnim i ultrastrukturnim karakteristikama acelularnih oblika života (virusi, prioni i viroidi), prokariotskih i eukariotskih ćelija.


Opšta zoologija

Upoznavanje studenata sa istorijom zoologije, osnovnim principima i metodama klasifikacije, kao i uporednim pregledom strukturnih i funkcionalnih osobenosti životinja.


Terenska nastava I

Obuka u radu na terenu, organizaciji terenskog rada, sakupljanju materijala, njihovom obeležavanju i formiranju kolekcija. Izrada botaničke i entomološke zbirke.


Terenska nastava II

Obuka u radu na terenu, organizaciji terenskog rada, sakupljanju materijala, njihovom obeležavanju i formiranju kolekcija. Izrada botaničke, uključujući i algološku, i zbirke marinskih invertebrata.


Filogenija životinja

Detaljno poznavanje komparativnih morfo-anatomskih, histoloških, citoloških i embrioloških karakteristika Metazoa, važnih u filogenetskim analizama. Upoznavanje sa istorijatom i trenutno aktuelnim hipotezama o filogenetskoj poziciji Metazoa unutar Eukariota i filogenetskim vezama među životinjskim filumima. Sistematski pregled glavnih životinjskih grupa baziran na teoriji i metodologiji filogenetske sistematike.


Botanička mikrotehnika

Savladavanje tehnika pravljenja mikroskopskih preparata, mikroskopskih merenja i metoda za identifikaciju osnovnih organskih materija u biljnim ćelijama.


Entomologija

Studenti stiču opšte znanje iz morfoanatomije, fiziologije, biologije i diverziteta insekata. Upoznaju se sa ključnim karakterima bitnim u filogeniji i klasifikaciji insekata i osnovnim dijagnostičkim karakterima glavnih grupa. Detaljnije se upoznaju sa opštim karakteristikama dominantnih redova, njihovom morfoanatomijom, razvićem, ekološkim adaptacijama, životnim ciklusima i strategijama, distribucijom, diverzitetom i tipičnim predstavnicima.


Mikrobiološki praktikum

Predmetseoslanjanaprethodnostečenaznanjaizhemije,mikrobiologije,biologijealgiigljiva,iimaza cilj upoznavanje studenata sa principima i postupcima rada u mikrobiološkoj laboratoriji.


Ugrožene vrste životinja

Problem ugroženosti i masovnog izumiranja vrsta pod dejstvom antropogenog uticaja postaje sve veći prepreka u strategiji globalnog očuvanja biodiverziteta. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa razmerama ovog problema, sa najugroženijim grupama životinjskih vrsta. Posebna pažnja se usmerava ka analizi uzroka ovog fenomena i sagledavanju praktičnih mera koje mogu da doprinesu zaštiti najugroženijih vrsta životinja, kako u svetu tako i u našoj zemlji. Program predmeta upoznaje studente sa najznačajnijim međunarodnim organizacijama i međunarodnim konvencijama vezanim za zaštitu vrsta, kao i sa najuspešnijim ustanovama koje učestvuju u praktičnoj realizaciji zaštite.


Osnove ekologije

Ovim kursom studenti treba da steknu osnovna znanja o ekologiji kao naučnoj disciplini i problematici kojom se ona bavi, kao i specifičnu ekološku terminološku osnovu. Osnovni cilj kursa predstavlja usvajanje znanja o intra- i interakcijama, osnovnim ekološkim principima i ekosistemu kao funkcionalnoj jedinici, proticanju energije, kruženju materije i organskoj produkciji na različitim nivoima.


Palinologija

Upoznavanje: safunkcijom, strukturom, razvojem i morfologijom polena; sa različitim palinološkim disciplinama (definisanje, metode, dosadašnji rezultati i njihova primena). Razvoj veština i savladaanje metoda uzorkovanja, analize uzoraka i obrade podataka koje se koriste tokom istraživanja u različitim palinološkim disciplinama .


Primenjena hidrobiologija

Sticanje praktičnih znanja iz širokog spektra različitih delatnosti vezanih za hidroekosisteme.


Zoološki praktikum

Savladavanje osnovnih standardnih metoda prikupljanja i obrade materijala u zoološkim istraživanjima.


Programski paketi za obradu podataka

Upoznavanje sa osnovnim principima rada na personalnim računarima, pre svega sa operativnim sistemom Windows, programom za obradu teksta Word, programom za tabelarnaizračunavanja Excel, programom za pravljenje prezentacija PowerPoint i osnovnim principima rada i korišćenja Inteneta. Upoznavanje sa specijalizovanim paketima za statističku obradu podataka.


Engleski jezik A1-A2

Savladavanje osnovnih karakteristika engleskog kao opšteg jezika i kao jezika struke. Upoznavanje osnovnih osobina akademskog registra. Razvijanje pojedinih jezičkih veština u cilju usmenog i pismenog izražavanja na teme iz svakodnevnog života i pojedine teme iz uže stručne oblasti.


Terenska nastava III

Sagledavanje ekosistemskih osobenosti i biogeografske pripadnosti pojedinih regiona na Balkanskom poluostrvu (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Razvijanje sposobnosti pravilne praktične primene stečenih znanja.


Hemija

Cilj predmeta je sticanje bazičnih znanja iz osnovnih zakonitosti u opštoj , neorganskoj i organskoj hemiji i nadogranja na specifičnosti hemijskih principa u ekologiji.


Sistematika algi i gljiva

Upoznavanje samestom algi i gljiva u sistemu živog sveta, sa filogenetskim srodnostima u oviru nižih taksonomskih kategorija. Upoznavanje sa njihovom elementarnom funkcionalnom građom i metabolizmom u cilju razumevanja njihovog značaja i uloge u prirodi i za čoveka i osposobljavanja studenata za determinaciju do viših taksonomskih kategorija.


Fizika okoline

Upoznavanje studenata sa primenama principa fizike za rešavanje savremenih problema u čovekovom okruženju. Studenti će se upoznati sa bitnim činjenicama različitih izvora energije, osnovama fizičkih procesa u atmosferi, litosferi, hidrosferi i na Suncu.Upoznavanje studenata sa savremenim fizičkim metodama merenja polutanata.Podstaknuti studente da samostalnim izborom teme za seminarski rad detaljnije se upoznaju odbranomtemom dijagnostike polutanata.


Morfologija biljaka

Sticanje znanja koja se odnose na: strukturno-funkcionalne osobine pojedinih grupa tkiva, morfo-anatomsku građu vegetativnih i reproduktivnih organa, metamorfoziranih organa, kao i razmnožavanja biljaka.


Biohemija

Predmet Biohemija ima za cilj da upozna studente sa osnovama molekularne organizacije ćelije i osnovnim metaboličkim procesima.


Opšta mikrobiologija

Upoznavanje sa funkcionalnom građom i metabolizmom mikroorganizama u cilju razumevanja njihovog značaja za čoveka i njihovnj uloge u prirodnim ekosistemima.


Genetika i tenotoksikologija

Cilj predmeta je sticanje znanja o mehanizmima održanja stukturne i funkcionalne organizacije genetičkih informacija, kao i njihovog prenosa i ekspresije na nivoima molekula, hromozoma, organizma i populacija.


Sistematika viših biljaka

Upoznavanje taksonomskih kategorija najvažnijih grupa viših biljaka, srodničkih odnosa među njima, kao i opšte odlike izumrlih i recentnih pretstavnika. Ukazivanje na endemične, ugrožene, zaštićene, lekovite predstavnike flore Srbije i na ekološki značaj pojedinih grupa viših biljaka.


Zaštita životne sredine

Predmet Zaštita životne sredine predstavlja multidisciplinarnu oblast u kojoj se prepliću ekologija,tehnologija, ekonomija, pravo, politika, i druge discipline. Cilj predmeta je da ukaže na složenostproblematike koju zaštita životne sredine tretira. Posebna pažnja se poklanja merama i aktivnostima kojemogu da zaštite od posledica dalje degradacije, da ukažu na puteve planskog i racionalnog korišćenjaprirodnih resursa, razvoja adekvatnih tehnologija u funkciji doktrine održivog razvoja. Posmatraju serazličite komponente životne sredine (voda, vazduh, zemljište hrana). Značajan deo predmeta govori opromenama u ekosistemima Planete i ukazuje na pogubne posledice globalnih klimatskih promena.


Hidrobiologija

Upoznavanje studenata sa osnovnim definicijama i pojmovima hidrobiologije, kao veoma kompleksne i sveobuhvatne naučne oblasti. U tom smislu se ne izučavaju posebni elementi vodenih ekosistema, bilo da se radi o abiotičkoj ili biotičkoj komponenti, već se kao cilj predmeta postavlja sagledavanje i otkrivanje uslova i zakonitosti ostvarivanja funkcionalnosti vodenih ekosistema.


Osnove fiziologije biljaka

Kurs obuhvata biohemijske i fiziološke procese (mehanizme) tokom rastenja i razvića biljaka, sa ciljem da studentima obezbedi saznanja neophodna za razumevanje uloge biljaka u primarnoj produkciji organske materije, kao i razumevanje fiziološkog odgovora biljaka na specifične ekološke uslove.


Osnove fiziologije životinja

Cilj predmeta je da studenti razumeju osnovne fiziološke principe koji obezbeđuju opstanak organizma u promenljivim uslovima spoljašnje sredine.


Osnove evolucione biologije

Cilj predmeta je upoznavanje studenata smera ekolog sa osnovnim pojmovima i koncepcijama evolucione biologije, organizacijom i adaptivnim značajem genetičke varijabilnosti populacija, načinom i posledicama delovanja mehanizama evolucionih promena, te osnovnim saznanjima o postanku života i evoluciji živog sveta.


Ponašanje životinja

Upoznavanje i razumevanje ponašanja životinja, kao i značaj ponašanja u evoluciji.


Zoologija beskičmenjaka

Upoznavanje studenata sa klasifikacijom, morfo-funcionalnim i anatomskim karakteristikama beskičmenjaka; tipovima razvića, životnim ciklusima i ekologijom ekonomski i medicinski značajnih vrsta; rasprostranjenjem i ulogom beskičmenjaka u prirodi.


Zoologija hordata

Studenti se upoznaju sa histološkim i morfo-anatomskim karkateristikama, razvićem, biološkim značajem, klasifikacijom i diverzitetom tipa Chordata.


Ekologija biljaka

Cilj predmeta je upoznavanje sa fitoekološkim disciplinama, prvenstveno autekologijom i sinekologijom, uzajamnim uticajima ekoloških faktora kako na biljne populacije, tako i na biljne zajednice, odnosno fitocenoze, sa posebnim težištem na njihovoj neodvojivosti. Upoznavanje sa tipovima vegetacije na zemlji, kao i sa elementima biocenologije i populacione ekologije biljaka.


Ekologija životinja

Upoznavanje sa odnosima jedinki organizama i uslova sredine (abiotičkim i biotičkim); Pojmom i atributima populacije; karakteristikama životne zajednice, ekosistema i životnih oblasti; položajem čoveka u biosferi i ekološkim promenama pod njegovim uticajem.


Ekologija čoveka

Da studente upozna o uticaju biotičkih i abiotičkih faktora u formiranju karakteristika čoveka i demografskoj strukturi.


Mehanizmi ekoloških adaptacija

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim principima ekoloških,fizioloških i biohemijskih oblika adaptacije različitih organizama na uslove sredine


Ekologija mikroorganizama

Da se studenti upoznaju sa ulogom mikroorganizama u procesimakruženjamaterijeiprotokaenergije u prirodi.


Ekotoksikologija

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim grupama toksičnih polutanata, njihovom sudbinom u životnoj sredini i mehanizmima njihovog toksičnog dejstva na nivou individue, populacije i ekosistema.


Biodegradacije

Osposobljavanje studenata za razumevanjemikrobioloških degradativnih procesa u biotehnologiji i zaštiti životne sredine. Kurs se oslanja na prethodno stečena znanja iz Hemije, Biohemije, Mikrobiologije, Ekologije mikroorganizama, i ima za cilj upoznavanje značaja njihovih metaboličkih procesa u kruženju materije i protoku energije kroz ekosisteme.


Populaciona ekologija životinja

Upoznavanje sa formalnim i funkcionalnim strukturnim elementima populacije, integrirane celine organskih vrsta, koje kao celina stupaju u odnose sa spoljašnjom sredinom i kao celina reaguju na dejstva ekoloških faktora.


Hemija u ekologiji

Ciljevi predmeta su: sticanje znalja o hemijskim transformacijama neorganske i organske materije u atmosferi, hidrosferi i pedosferi, kruženja materije u prirodi i antropogeni uticaj, hemijske osnove primarnih i sekundarnih biomolekula.


Sistematika viših biljaka

Upoznavanje taksonomskih kategorija najvažnijih grupa viših biljaka, srodničkih odnosa među njima, kao iopštim odlikama izumrlih i recentnih pretstavnika. Ukazivanje na najznačajnijepredstavnike pojedinih familija.


Metodika nastave biologije 1

Cilj predmetaje da osposobi studente za samostalno izvođenje nastave biologije u osnovnoj školi zasnovane na principima savremenog obrazovanja, unapređivanje kvaliteta i efikasnosti nastave biologije inoviranjem organizacije nastave, nastavnih metoda, stepena participacije učenika i načina komunikacije sa učenicima i nov pristup vrednovanju rada učenika u nastavi biologije.


Školska praksa 1

Cilj predmeta je da osposobi studente za samostalno izvođenje nastave biologije u osnovnoj školi nakon završetka studija. Cilj je takođe, unapređenje kvaliteta i efikasnosti nastave biologije u osnovnoj školi inoviranjem organizacije nastave, nastavnih metoda, stepena participacije učenika u nastavi i načina komunikacije sa učenicima i nov pristup vrednovanju rada učenika u nastavi biologije.


Osnove izrade stručnih radova

Savladavanje neophodnih elemenata i pravila pisanja i prezentacije radova (diplomski, seminarski, stručni, master rad).


Školski ogledi u nastavi biologije

Isticanje značaja principa očiglednosti i jedinstva teorije i prakse u nastavi biologije. Razvoj kreativnosti studenata za izradu nastavnih sredstava za nastavu biologije. Sagledavanje značaja praktičnog rada (izvođenja ogleda i vežbi) u nastavi biologije.


Savremena obrazovna tehnologija u nastavi biologije

Cilj predmetajeosposobljavanje studenata za korišćenje savremenih didaktičkih medija u nastavi biologije, zatim upoznavanje sa novim obrazovnim računarskim softverskim paketima iz oblasti biologije (domaća i strana izdanja) i praktična obuka za njihovo korišćenje, kao i njihovo osposobljavanje za korišćenje Interneta u nastavi biologije.


Zoološke zbirke u nastavi biologije

Student savladava tehnike izrade različitih preparata, zbirki, akvarijuma i terarijuma.


Opšta mikrobiologija

Upoznavanje sa funkcionalnom građom i metabolizmom mikroorganizama u cilju razumevanja njihovog značaja za čoveka i njihovnj uloge u prirodnim ekosistemima.


Fizička hemija

Osposobljavanje studenata za razumevanje fizičko-hemijskih pojava.


Analitička hemija okoline

Upoznavanje studenta sa fizičkim i fizičko-hemijskim osnovama, aparativnim aspektima i oblastima primene instrumentalnih metoda analize.


Tehnologija zaštite životne sredine

Osposobljavanje studenata za vođenje i kontrolu procesa aktivne zaštite životne sredine.


Razvojna i pedagoška psihologija

Cilj ovog predmeta je da budući nastavnici steknu osnovni uvid u potrebe i mogućnosti učenika starijih osnovnoškolskih i srednjoškolskih uzrasta, kao i da bolje razumeju svoju složenu ulogu u obrazovnom procesu.


Psihologija obrazovanja

Cilj ovog predmeta je da budući nastavnici steknu produbljeniji uvid u potrebe i mogućnosti učenika starijih osnovnoškolskih i srednjoškolskih uzrasta, kao i da detaljnije upoznaju i razumeju sve aspekte svoje složene uloge u obrazovnom procesu.


Pedagogija

Upoznavanje studenata sa osnovnim problemima opšte pedagogije,sa osnovnim pojmovima u pedagogiji, sa elementarnim postupcima istraživanja u sopstvenoj vaspitno-obrazovnoj praksi, sa didaktičkim pojmovima. Osposobljavanje studenata za trajno ovladavanje teorijskim znanjima


Morfologija i sistematika beskičmenjaka

Tokom kursa studenti se upoznaju sa morfo-anatomijom i sistematikom beskičmenjaka, uz razumevanje strukturne organizacije i funkcionalnih adaptacija predstavnika nižih i viših invertebrata.


Jestive i otrovne gljive

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa: značajem gljiva kao posebne grupe organizama sa aspekta njihove upotrebe u ishrani i lečenju (funkcionalna hrana), ali i kao grupe mikroorganizama koja produkuje specifične toksine i na taj način predstavlja opasnost po ljudsko zdravlje. Upoznavanje studenata sa osnovnim morfoanatomskim kaarakteristikama jestivih vrsta gljiva i njihovim nutritivnim vrednostima, kao i sa najvažnijim vrstama i rodovima otrovnih gljiva, hemijkom prirodom otrovnih supstanci, sindromima trovanja i postupcima prve pomoći.


Botanički praktikum

Cilj ovog predmeta definisan je njegovim aplikativnim modulom. Obuka studenta za rad sa biljnim materijalom u smislu sakupljanja pripreme i prezentacije u herbarskim kolekcijama školskog, naučnog, muzejskog i reprezentativnog tipa.


Osnove ekološkog prava

Cilj predmeta je da se integrišu znanja iz više tradicionalnih grana prava i da se studentima omogući da steknu celovit uvid u problematiku pravne zaštite životne sredine.


Zaštićeni delovi prirode

Predmet obuhvata prikaz jednog od najvažnijih elemenata u složenom sistemu zaštite biodiverziteta, zaštićenim prirodnim dobrima. Prikaz prirodnih dobara na planeti, sa posebnim osvrtom na zaštićena prirodna dobra u našoj zemlji. Posebna pažnja je poklonjena osnovnim elementima upravljanja prirodnim dobrima, ekosistemima i vrstama u zaštićenim delovima prirode, pozitivnim iskustvima i problemima iz prakse. Jedan od ciljeva predmeta je upoznavanje najvažnijih organizacija u svetu koje se bave zaštićenim delovima prirode i najvažnijih međunarodnih akata koji regulišu ovu problematiku.


Industrijske otpadne vode

Osposobljavanje studenata za vođenje i kontrolu procesa prečišćavanja industrijskih otpadnih voda.


Trendovi u zaštiti životne sredine

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa najnovijim tendencijama i procesima vezanim za životnu sredinu. Praćenje aktuelnih procesa u ovom oblasti, uočavanje trendova i analiza posledica delovanja antropogenog faktora na planeti. Cilj se realizuje kroz aktivno učešće studenata kroz domaće zadatke, seminarske radove i pripremljene debate po odabranim temama.


Botaničke zbirke u nastavi biologije

Savladavanje osnovnih principa i tehnika formiranja botaničkih zbirki kao nastavnog sredstva neophodnog u procesu savaldavanja nastavnih sadržaja iz botanike u osnovnim i srednjim školama.


Klimatologija i pedologija

Upoznavanje studenata sa osnovnim definicijama i pojmovima klimatologije i pedologije, kaoi upoznavanje sa zakonomernostima odvijanja procesa u atmosferi i pedosferi.


Biogeografija

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima, procesima i metodama rada u biogeografiji. Poznavanje zakonitosti rasprostranjenja biljnih i životinjskih vrsta i životnih zajednica na kopnu i u moru, u pojedinim fito i zoogeografskim oblastima, a posebno na području Srbije.


Osnove GIS-a

Predmet ima za cilj da studentima pruži elementarna znanja o GIS-u, kako bi im omogućio samostalno usavršavanje stečenih znanja i zainteresovao ih za njegovo produbljeno studiranje na naprednim kursevima.


Osnovi konzervacione biologije

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa interdisciplinarnim pristupom u proučavanju uzroka i posledica narušavanja i gubitka biološkog diverziteta. Zadaci predmeta su da studenti na osnovu opštih saznanja i metoda evolucione biologije, biogeografije i ekologije savladaju osnovne principe u formiranju strategije prioriteta u konzervaciji i zaštiti biološkog diverziteta unutar i izvan zaštićenih područja prirode. Bazirajući se na savremenim podacima genetičkog, specijskog i ekološkog diverziteta, studenti će proučavati evoluciju biodiverziteta i uticaj čoveka na gubitak postojećeg


Bioaktivni agensi mikroorganizama

Kurs ima za cilj razumevanje značaja mikroorganizama kao producenata bioaktivnih materija i osposobljavanje studenata da rukuju jednostavnim biotehnološkim procesima produkcije bioaktivnih materija mikrobnog porekla.