Geografija životne sredine

Studijski program:Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija:Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Geografija životne sredine

Šifra predmeta: G206

Nastavnik:drVladimir M. Stojanović

Status predmeta: izboran

Broj ESPB: 7

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za prenošenje znanja o opštim i specifičnim problemima životne sredine i razumevanje značaja geografskih procesa za funkcionisanje životne sredine, odnosno, funkcionisanje geoekoloških procesa, kao i definisanje, razumevanje i insistiranje na sprečavanju geoekoloških degradacija. To se postiže kroz realizaciju sledećih zadataka: ustanoviti pojam životne sredine, određivanje značaja geografskih procesa za funkcionisanje životne sredine, definisanje pojma zagađivanja i degradacije, objašnjenje globalne ugroženosti planete, definisanje održivog razvoja, objašnjenje sistema upravljanja životnom sredinom.

Ishod predmeta

Kritički odnos studenata prema problemima životne sredine, ne samo smislu degradacije i zagađivanja, već i kroz razumevanje sistema relevatnih za ekološke procese.

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava

Uvod u geografiju životne sredine i definisanje osnovnih pojmova, Životna sredina i održivi razvoj, Globalni ciklusi i sistemi i njihov uticaj na životnu sredinu, Odnos geologije i nauke o životnoj sredini, Reljef kao faktor životne sredine, Atmosfera i njeno zagađivanje, Globalni problemi zagađivanja vazduha (degradacija ozonskog omotača, efekat staklene bađte, kisele kiše), Hidrosfera i njeno zagađivanje, Značaj i degradacija zemljišta, Energetski izvori, korišćenje energije i uticaj na životnu sredinu, Stanovništvo i životna sredina, Uticaj privrede na životnu sredinu, Geodiverzitet i geonasleđe, Biodiverzitet i njegovo vrednovanje, Konzervaciona geografija i zaštita prirode, Geografski aspekti prostornog planiranja životne sredine - geoekološko vrednovanje u upravljanju životnom sredinom, Upravljanje životnom sredinom i geografski informacioni sistem.

 

Praktična nastava:

Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

 

Literatura

1. Lješević, M., (2000): Životna sredina, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.

2. Đukić, P., Pavlovski, M., (1999): Ekologija i društvo, Ekocentar, Beograd.

3. Marsh W., Grossa, J., (2002): Environmental Geography, science, Land use and Earth System, John Wiley & Sons, Inc., New York.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi

Predavanja: 3

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

 

Metode izvođenja nastave

Metoda dijaloga kao put za uspostavljanje kritičkog odnosa prema problemtici, posmatranje i sagledavanje aktuelnog stanja u datoj oblasti na terenu, analiza i sinteza stanja, beleženje podataka o aktuelnim informacijama – internet, analiza problematike u svetu.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

0-5

pismeni ispit

 

praktična nastava

0-5

usmeni ispit

30-45

kolokvijum-i

20-40

..........

 

seminar-i

0-5