Kvalitet vode za piće

Studijski program :Diplomirani ekolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Kvalitet vode za piće

Šifra predmeta: IKK-501

Nastavnik: dr Božo Dalmacija, dr Milena Dalmacija

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Uslov: -

Cilj predmetaUpoznavanje studenta sa hemijskim, mikrobiološkim, biološkim i zdravstvenim aspektom vode za piće. Osposobljava za kontrolu kvaliteta pripreme vode za piće.

Ishod predmeta Savladana neophodna znanja za kontrolu kvaliteta pripreme vode za piće.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Izučavaju se sledeće oblasti: resursi vode za piće; hemijski aspekt vode za piće; mikrobiološki, biološki i zdravstveni aspekt vode za piće; kontrola kvaliteta vode za piće; separacione metode za pripremu vode za piće (taloženje, filtracija i membranska separacija); hemijske metode pripreme vode za piće (koagulacija i flokulacija, oksidacioni procesi, primena ozona, unapređeni oksidacioni procesi); difuzione metode u pripremi vode za piće; dezinfekcija vode; oksidacioni nus-produkti; uklanjanje specifičnih organskih i neorganskih materija iz vode za piće; flaširanje vode. Na kraju, kroz primere iz prakse proveravanje i utvrđivanje stečenog znanja.

Praktična nastava

Računske vežbe iz oblasti određivanje toksičnosti hemijskih supstanci u vodi za piće, taloženja i filtracije, difuzionih metoda u pripremi vode za piće. Eksperimentalno određivanje toksičnih metala i toksičnih organskih materija. Mikrobiološka i biološka analiza vode za piće. Kontrola kvaliteta vode za piće. Eksperimentalno određivanje tehnoloških performansi membranske filtracije. Hemijske metode u pripremi vode za piće. Difuzione metode u pripremi vode za piće. Dezinfekcija vode. Određivanje dezinfekcionih nus produkata. Eksperimentalno određivanje tehnoloških parametara uklanjanja gvožđa i mangana iz vode za piće.

Literatura

  1. B. Dalmacija: Predavanja iz predmeta - Kvalitet vode za piće, PMF, Novi Sad, 2010.

  2. B.Dalmacija, J.Agbaba, M.Klašnja (Ed.): Savremene metode u pripremi vode za piće, PMF-Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, 2009.

  3. B. Dalmacija, J.Agbaba (Ed.): Kontrola kvaliteta vode za piće, PMF-Departman za hemiju, Novi Sad, 2006.

  4. B. Dalmacija i I. Ivančev-Tumbas (Ed.): Analiza vode - kontrola kvaliteta, tumačenje rezultata, Departman za hemiju PMF, Novi Sad, 2004.

  5. B. Dalmacija, J. Agbaba, M. Klašnja (Ed.): Dezinfekcija vode, Departman za hemiju PMF, Novi Sad, 2005.

  6. M.Gligorić: Priprema vode za piće, Tehnološki fakultet, Zvornik, 2010.

Pomoćna literatura

  1. C. White,: Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants, 4th Ed. A Wiley-Interscience Publication, John Wiley&Sons, Inc., 1999.

  2. B.Dalmacija, J.Agbaba, O.Petrović (Ed.): Voda i biofilm, PMF-Departman za hemiju, Novi Sad, 2007.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi

 

Predavanja:

3 (45)

Auditorne vežbe:1(15)

Laboratorijske vežbe: 2(30)

Drugi oblici nastave

Studijski istraživački rad

Metode izvođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vežbe, terenske vežbe, računske vežbe, konsultacije.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

10

pismeni ispit

20

praktična nastava

20

kolokvijum-i (2 kolokvijuma)

20

usmeni ispit

15

Seminarski rad

15