Osnove molekularne biologije

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Osnove molekularne biologije

Nastavnik: dr Jelena Purać

Šifra predmeta: OB011

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 6

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta Osnove molekularne biologije je da pruži studentima osnovno teorijsko znanje iz oblasti molekularne biologije kao i da ih upozna sa osnovnim tehnikama koje se koriste u ovoj oblasti

Ishod predmeta

Studenti nakon odslušanog kursa Osnove molekularne biologije treba da imaju osnovno znanje iz ove oblasti koje će im pomoći da savladaju više kurseve u daljem obrazovanju kao i omogućiti bavljenje istraživačkim

padom u širokom opsegu laboratorija i instituta.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

U uvodnom delu kursa studenti se upoznaju sa predmetom izučavanja molekularne biologije, njenim istorijatom i pravcima razvoja. Obrađuju se struktura i funkcija nukleinskih kiselina, struktura genoma, način pakovanja DNK u hromozome, proteini hromatina i organizacija hromozoma. Proučava se replikacija, održavanje i rearanžiranje genomske DNK. Dalje, obrađuje se način šifrovanja genetske informacija (genetski kod), kako od njega zavisi primarna struktura proteina, kako od primarne zavise više strukture proteina, a samim tim i njihova biološka aktivnost. Studenti se upoznaju sa procesima koji omogućuju protok genetske informacije od DNK do proteina: sintezom RNK – transkripcijom, obradom RNK transkripata i biosintezom proteina – translacijom. Proučavaju se i osnovni mehanizmi kontrole ekspresije gena, regulatorni proteini i njihovi vezujući motivi. Tokom čitavog kursa akcenat je na molekularnoj biologiji prokariota, a studentima se skreće pažnja na sličnosti i razlike između prokariota i eukariota. Na kraju se obrađuju i osnovne tehnike manipulacije nukleinskim kiselinama i proteinima.

Praktična nastava

U toku laboratorijskih vežbi studenti savladavaju osnovne tehnike za izolaciju, prečišćavanje,

identifikaciju, kvantifikovanje i manipulaciju nukleinskim kiselinama i proteinima.

Literatura

Gordana Matić (2004) Osnovi molekularne biologije, Biološki fakultet, Beograd

James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, Richard Losick (2008) Molecular Biology of the Gene, 6th Edition, Pearson education

 

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 3

 

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 2

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava se izvodi u vidu predavanja, a praktična je organizovana kroz laboratorijske vežbe.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

70

praktična nastava

15

usmeni ispt

 

kolokvijum-i

10

 

 

seminar-i

-