Morfologija i sistematika beskičmenjaka

Studijski program :Diplomirani profesor biologije

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Morfologija i sistematika beskičmenjaka

Šifra predmeta:OB013

Nastavnik: dr Ivo Karaman, dr Snežana Radenković

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB:9

Uslov:nema

Cilj predmeta

Tokom kursa studenti se upoznaju sa morfo-anatomijom i sistematikom beskičmenjaka, uz razumevanje strukturne organizacije i funkcionalnih adaptacija predstavnika nižih i viših invertebrata.

Ishod predmeta

Studenti stiču uvid u taksonomiju i filogenetske odnose različitih invertebrata, upoznaju se sa njihovim životnim ciklusima, ekološkim odnosima i značajem invertebrata u ekosistemima kao osnovom za savladavanje stručnih predmeta na višim godinama studija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Jednoćelijskinivoorganizacije, strukturaiosnovniprocesiprotozojske ćelije, karakteristike, predstavnici, razvoji životniciklusi, klasisfikacijaProtozoa. Porekloiopštekarakteristike, organizacijananivoutkiva, evolutivnipravciMetazoa. Morfo-anatomske karakteristike i funkcionalna organizacija i klasifikacija Spongia. Pozicijaucarstvu životinja, morfo-anatomskekarakteristike, funkcionalnaorganizacijaiklasifikacija Diploblastica, Acoelomate Bilateria, Nemertina i Pseudocoelomata. Morfo-anatomske karakteristike, funkcionalna organizacija i klasifikacija Mollusca, Annelida, Arthropoda i Echinodermata. Pozicija u carstvu životinja, morfo-anatomske karakteristike, funkcionalna organizacija i klasifikacija enterocelnih celomata.

 

Praktična nastava

Tematski prati teoretsku nastavu uz laboratorijski rad (mikroskopiranje i disekcije) odabranih predstavnika invertebrata i pregled invertebratskih zbirki.

 

Literatura

  1. Krunić M. Zoologija Invertebrata I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1994.

  2. Brajković M. Zoologija Invertebrata I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 2004.

  3. Rupert E. E., Barnes R. D. Invertebrate Zoology. (6. ed. ) Saunders Coll. Publ., 1994.

  4. Hickman C., Roberts L., Larson A. Integrated Principles of Zoology. (11. ed.) McGraw Hill, New York 2001

 

Broj časova aktivne nastave

 

 

Predavanja: 4

 

Vežbe: 4

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Teoretska nastava i laboratorijski rad.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

praktična nastava

35

usmeni ispt

46

kolokvijum

19