Praktikum iz biohemije i fiziologije životinja

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Praktikum iz biohemije i fiziologije životinja

Šifra predmeta: OB014

Nastavnik: dr Gordana Grubor-Lajšić, dr Radmila Kovačević

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:5

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se student upozna sa biohemijskom laboratorijom i stekne neophodno znanje i veštinu za izvođenje biohemijskih analiza.

Ishod predmeta

Krajnji ishod predmeta Praktikum iz biohemije i fiziologije životinja je da se student radom u laboratoriji i usvajanjem opštih principa laboratorijskog rada osposobi za rad u, veoma širokom spektru, sličnih laboratorija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Nema teorijske nastave.

Praktična nastava

U okviru ovog predmeta student se kroz praktični rad u laboratoriji upoznaje sa organizacijom i pravilima rada opšte biohemijske laboratorije i specijalizovanih laboratorija za razne vrste analiza (hematološke, imunološke, za određivanje hormona). Kroz izradu raznih analiza student usvaja veštinu primene osnovnih laboratorijskih tehnika i veština (upotreba analitičke vage, pravljenje rastvora, upotrebu centrifuge, pH-metra, spektrofotometra, fotometra). Student se upoznaje sa obradom i prikazivanjem dobijenih podataka i mogućim aspektima njihove evaluacije.

Literatura

Z. Vujičić (2002) Eksperimentalna biohemija, praktikum; Rantec, Beograd

D.M. Bollag, M.D. Rozycki, S.J. Edelstein (1996) Protein Methods. Wiley-Liss, New York

S.K. Sawhney, R. Singh (Editors) (2000) Introductory Practical Biochemistry. Narosa Publishing House, New Delhi

Broj časova aktivne nastave

Predavanja:

 

Vežbe:

Drugi oblici nastave: 4

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave

Nastava iz predmeta Praktikum iz biohemije i fiziologije se izvodi u vidu laboratorijskih vežbi.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

-

pismeni ispit

50

praktična nastava

50

usmeni ispt

-

kolokvijum-i

-

 

 

seminar-i

-