Lekovite biljke

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Lekovite biljke

Šifra predmeta: OB023

Nastavnik: dr Ružica Igić

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 6

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa značajem lekovitih biljaka, njihovom primenom, načinima sakupljanja i gajenja. Ukazivanje na lekovito dejstvo i na biološki aktivne materije koje poseduju, kao i na faktore ugrožavanja i zakonske mere zaštite samoniklih lekovitih biljaka u Srbiji.

 

Ishod predmeta:

Samostalno planiranje i realizacija istraživanja lekovitih biljaka, obrada dobijenih rezultata, njihovo tumačenje i prikazivanje.

 

Sadržaj predmeta

 

Teorijska nastava

Načini berbe, gajenja, pakovanja i čuvanja droge. Savremena fitoterapija. Podela prema dominantnim aktivnim

materijama. Strukture za lučenje etarskih ulja. Biljke sa etarskim uljima. Alkaloidne biljke. Glikozidne

biljke. Saponozidne biljke. Taninske biljke. Biljke sa smolama i balzamima. Faktori ugrožavanja samoniklih

lekovitih biljaka i zakonske mere zaštite.

 

Praktična nastava

Upoznavanje sa osnovnim odlikama određenih grupa na primeru vrsta. Priprema i prepoznavanje biljnih droga.

 

 

Literatura

1.Igić, R., Vukov, D., Božin, B., Orlovič, S. (2010): Lekovite biljke. „Vrelo“ , Novi Sad.

2. Jančić, R. (2005): Botanika farmaceutika. Službeni list SCG, Beograd.

3. Sarić, M. izd. (1989): Lekovite biljke SR Srbije. SANU, Beograd.

4. Stevanović, D. ur. (1998): Biološki aktivne materije viših biljaka, gljiva, algi i bakterija. Univerzitet u

Novom Sadu, PMF, Institut za biologiju, Novi Sad.

5. Tucakov, J. (1973): Lečenje biljem. Rad, Beograd.

 

Broj časova aktivne nastave

Predavanja:

2

Vežbe:

2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave Teorijska nastava u formi predavanja, praktična nastava kroz vežbe.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

10

test

30

praktična nastava - prisustvo

20

usmeni

40

kolokvijumi

 

 

 

semestralni testovi