Virusologija

Studijski program : Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Virusologija

Šifra predmeta: OB024

Nastavnik: dr Petar Knežević

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:6

Uslov: -

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa specifičnostima građe i multiplikacije acelularnih mikroorganizama, kao i sa najznačajnijim predstavnicima virusa bakterija, biljaka i životinja i njihovim značajem.

Ishod predmeta

Studenti će moći da razumeju građu virusa i procese umnožavanja virusa u ćeliji i da razlikuju reprezentativne predstavnike virusa mikroorganizama, biljaka, životinja i čoveka. Takođe će moći da razumeju posledice infekcije virusa na nivou ćelije i organizma, rasprostranjenost i načine prenošenja virusa, kao i metode njihove kontrole.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Razvoj virusologije kao biološke naučne discipline. Građa virusa i opšte osobine. Adhezija i ulazak virusa u ćeliju. Multiplikacija virusa;genetika i varijabilnost virusa. Maturacija i izlazak virusa iz ćelije. Klasifikacija i nomenklatura virusa. Reprezentivne familije virusa bakterija i drugih mikroorganizama. Reprezentativne familije biljnih virusa. Reprezentativne familije virusa insekata i drugih organizama. Reprezentativne familije animalnih i humanih virusa. Tipovi virusnih infekcija i efekat virusa na nivou organizma; onkogeni potencijal virusa. Transmisija i ekologija virusa. Antivirusni lekovi i vakcine. Subvirusne partikule. Poreklo i evolucija virusa.

 

Praktična nastava

Proučavanje transmisionih elektronskih mikrografija virusa. Metode karakterizacije virusnog genoma. SDS-PAGE virusnih proteina. Metode određivanja brojnosti virusa. Kriva multiplikacije virusa. Izolacija i umnožavanje animalnih virusa. Prečišćavanje virusa. Otpornost virusa na fizičke i hemijske agense. Savremene metode detekcije virusa- testovi fluorescentne mikroskopije, enzimske imuno metode, serološke i molekularne metode.

Literatura

  1. Vera Jerant Patić (2007)Virusologija, Ortomedics, Novi Sad.

  2. Carter, J., Saunders, V (2007): Virology principles and applications. John Willey & Sons Ltd. UK

  3. Alan J. Cann (2005): Principles of Molecular Virology (Standard Edition), Academic Press

 

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

 

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave: -

Studijski istraživački rad: -

Ostali časovi: -

Metode izvođenja nastave

Predavanja uz korišćenje komjuterskih prezentacija na video projektoru, samostalni rad studenata i demonstracija određenih virusoloških metoda.

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

pismeni ispit

20

praktična nastava

40

usmeni ispit

20

kolokvijum-i

15

..........

 

seminarski rad