Sinantropni glodari

Studijski program: Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Sinantropni glodari

Šifra predmeta: OB031

Nastavnik:dr Ester Popović

Status predmeta: izborni

Broj ESPB: 5

Uslov: Položen predmet Uporedna anatomija i sistematika hordata

Cilj predmeta

Student treba da stekne znanje o vrstama glodara koji su vezani za urbane ekosisteme, o njihovom epidemiološkom i ekonomskom značaju, kao i o vidovima metoda koje se koriste u njihovom suzbijanju.

Savladavanje osnovnih standardnih metoda prikuljanja i obrade materijala u zoološkim istraživanjima.

Ishod predmeta

Nakon završenog kursa, studenti će steći osnovna znanja o ekologiji sinantropnih i hemicinantropnih glodara, o njihovom epizootiološkom i epidemiološkom značaju, kao i o metodama njihovog suzbijanja u urbanim ekosistemima.

 

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Osnovne bioekološke karakterisitike populacija sinantropnih glodara. Vrste sinantropnih i hemisinantropnih glodara. Epizootiološki – epidemiološki značaj sinantropnih glodara. Metode borbe protiv štetnih glodara. Rodenticioni preparati. Način primene rodentida. Organizacija za sprovođenje deratizacije. Mere zaštite pri izvođenju deratizacije.

 

Praktičnanastava

Praktična nastava se izvodi u vidu terenske nastave sa timom za deratizaciju Novosadske „Ciklonizacije“.

 

Literatura

 

Hrgović, N, Vukičević, Z, Kataranovski, D. (1991): Deratizacija – suzbijanje populacija štetnih glodara, Dečije novine, Beograd.

 

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

Vežbe: 2

Drugi oblici nastave:

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

 

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava uz primenu adekvatnih audio i video zapisa. Izrada i odbrana seminarskih radova.

Vežbe se izvode u vidu terenske nastave i sa timom za deratizaciju iz Novosadske ciklonizacije.

 

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

 

Završni ispit

Poena

Seminarskirad

40

Usmeni ispit

60