Lekoviti agensi algi i gljiva

Studijski program :Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Lekoviti agensi algi i gljiva

Šifra predmeta: OB032

Nastavnik: dr Milan Matavulj, dr Maja Karaman

Status predmeta: izborni

Broj ESPB:5

Uslov:-

Cilj predmetaKurs ima za cilj razumevanje značaja algi i gljiva kao producenata bioaktivnih materija i osposobljavanje studenata da rukuju jednostavnim biotehnološkim procesima produkcije bioaktivnih materija mikrobnog porekla.

Ishod predmeta Savladana neophodna znanja o eukariotskim mikroorganizmima, njihovom značaju u procesima biosinteza bioaktivnih materija i sposobnost upravljanja jednostavnim procesima biokonverzija niskovrednih biološki neaktivnih u visokovredna bioaktivna jedinjenja u biotehnologiji.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:Kurs ima za cilj upoznavanje sa biologijom, značajem i primenom algi i gljiva kao aktuelnih i potencijalnih producenata biološki aktivnih agenasa (antibiotici, antikancerogeni i antivirusni agensi i imunomodifikatori poreklom iz eukariotskih mikroorganizama. Metaboliti algi i gljiva u lečenju nesanice, holesterolemija; kao koagulanti i antikoagulanti, tonici, angiotenzini, kardijaci, afrodizijaci, seksualni atraktanti, nematocidi, itd. Mikrobni enzimi kao agensi za poboljšavanje varenja, za epitelizaciju i u kozmetici. Alge i gljive kao posrednici u biosintezi aktivnih agenasa (hormoni, vitamini, organske kiseline, alkoholi). Trovanja gljivama i toksini algi i cijanofita, mikotoksini i alkaloidi. Gljive i alge kao izvor zdrave hrane.

Praktična nastava: Laboratorijske vežbe izolovanja i gajenja mikroorganizama kao osnove za eksperimentalni rad i razumevanje fiziologije mikroorganizama, posebno sekundarnog metabolizma, produkcije antibiotika; antibiogram.

Literatura

1. Svirčev Zorica: Mikroalge i cijanobakterije u biotehnologiji. PMF, N.Sad, 2005

2. Grupa autora (Milan Matavulj, Slavka Gajin, Olga Petrović): Biološki aktivne materije viših biljaka, gljiva, algi i bakterija. Univerzitet u N. Sadu, PMF, Institut za biologiju, 1998.

3. Senadin Duraković i Lejla Duraković: Mikologija u biotehnologiji. Sveučilište u Zagrebu, 2003.

4. Ciba Foundation Sѕmposium 154: Bioactive compounds from plants. John Wiley & Sons, 1990

5. Radnović D., Matavulj, M., Karaman M. (2007): Mikologija. Skripta za studente biologije. Izdavač: PMF Novi Sad, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu. WUS Austria ISBN 9787-86-7031-118-3.

6. Jovan Vučetić (1985): Mikrobiološke sinteze antibiotika. KIZ“Centar“, Beograd

7. Vučetić J., Vrvić M. (1992): Mikrobiološke sinteze vitamina. Nova prosveta, Beograd

8. Vučetić J. (1982): Mikrobiološke sinteze aminokiselina. Privredni pregled, Beograd

9. Chang, S.T. & Miles, P. (2004): Mushrooms – cultivation, nutritionalvalue, medicinaleffectandenvironmentalimpact, 2ndEdition, CRCPress, BocaRaton, Florida.

10. Uzelac, B. (2009): Gljive Srbije i Zapadnog Balkana, BGV, Beograd.

11.Phillips, R. (1994): Mushrooms and other Fungi of Great Britain and Europe, Macmillan, London.

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

Vežbe:2

Drugi oblici nastave:

 

Studijski istraživački rad:

Metode izvođenja nastavePredavanja, laboratorijske vežbe, seminarski rad i konsultacije

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u toku predavanja

5

usmeni ispit

40

praktična nastava

15

 

 

seminari

40