Metodologija naučno-istraživačkog rada

Studijski program: Diplomirani biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Metodologija naučno-istraživačkog rada

Šifra predmeta: OB034

Nastavnik: dr Laslo Barši

Status predmeta: obavezni

Broj ESPB: 5

Uslov: –

Cilj predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim metodama u naučnom radu i metodama prezentacije naučnih rezultata u pisanoj formi i u vidu usmenog izlaganja. Studenti se na osnovu programa koji obuhvata sve etape naučnoistraživačkog rada pripremaju za samostalan rad, rad u okviru naučnog projekta i prezentaciju naučnih rezlutata.

Ishod predmeta: Nakon uspešno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student stiče saznanja i veštine u pripremi i prezentaciji naučnih rezultata, počevši od pisanja seminarskih radova, diplomskih do originalnih naučnih radova.....

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod i značaj naučnog rada; Karaktersitike naučnog rada; Naučne metode; Usavršavanje naučnog radnika; Etape naučnoistraživačkog rada: Izbor oblasti i teme istraživanja; Naučna informatika; Studija postojeće literature; Radna hipoteza; Cilj rada; Strategija sakupljanja podataka; Planiranje i izvođenje eksperimenta; Pilot studija; Analiza i obrada podataka; Grafički prikaz podataka: Tabele i ilustracije; Prezentacija naučnih rezultata: struktura naučnog rada; Pisanje naučnog rada; Prezentacija naučnih rezultata: usmeno izlaganje i poster prezentacija; Vrste stručnih i naučnih radova; Vrednovanje naučnog rada; Evaluacija naučnih rezultata; Logičke greške: opšte i posebne; Naučna kritika; Naučna etika.

Praktična nastava

Tehnike prikupljanja, sređivanja i proučavanja literature; Obrazovanje statističkih serija i grupnih razreda; Izračunavanje mera centralne tendencije; Izračunavanje mera varijacije; Testiranje značajnosti razlika srednjih vrednosti malih i velikih nezavisnih uzoraka; Dizajniranje tabela i ilustracija; Analiza naučnih radova; Pripremanje i pisanje rukopisa na osnovu uputstva za autore; Pisanje uvoda, materijala i metode, rezultata, diskusije; Korekcija rukopisa; PowerPoint prezentacija.

Literatura

1. Milankov, V. i Jakšić P. (2006) Metodologija naučno-istraživačkog rada u biološkim disciplinama. PMF, Novi Sad. (udžbenik)

2. Milankov, V. i Ludoški, J. (2006) Praktikum iz metodologije naučno-istraživačkog rada. PMF, Novi Sad

Dodatna literatura

1. Ambrose III, H.W., Ambrose, K.P., Emlen, D.J. & Bright, K.L. 2007. A handbook of biological investigation. 7th ed. Hunter Textbooks Inc., Winston-Salem, NC.

2. Boeglin, M. 2010. Akademsko pisanje korak po korak. Od haosa ideja do strukturisanog teksta. Akademska knjiga, Novi Sad.

3. Briscoe, M.H. 1996. Preparing scientific illustrations: a guide to better posters, presentations and publications. 2nd ed. Springer, New York.

Broj časova aktivne nastave

Predavanja: 2

 

Vežbe: 1

Drugi oblici nastave: 1

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave: Predavanja u vidu Power Point prezentacija, praktičan rad

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

 

pismeni rad i odbrana rada

35

praktična nastava - prisustvo

 

usmeni

35

kolokvijumi

 

 

 

semestralni testovi

30